محصولات سایت

اتو هاردستون Iron Hardstone

به فروشگاه اینترنتی اتو هاردستون نوترین ها خوش آمدید

اتو بخار هاردستون مدل SIP2207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2207

Hardstone SIP2207 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2207
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
بخارگر هاردستون مدل GSP1001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارگر هاردستون مدل GSP1001

Hardstone GSP1001 Garment Steamer

مدلبخارگر هاردستون مدل GSP1001
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتو بخار هاردستون مدل SIP2205
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2205

Hardstone SIP2205 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2205
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار هاردستون مدل SIP2610
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2610

Hardstone SIP2610 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2610
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو بخار هاردستون مدل SIP2212
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2212

Hardstone SIP2212 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2212
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتو پرسی هاردستون مدل SPZ2602W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی هاردستون مدل SPZ2602W

Hardstone SPZ2602W Steam Press

مدلاتو پرسی هاردستون مدل SPZ2602W
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو پرسی هاردستون مدل SPD2602W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی هاردستون مدل SPD2602W

Hardstone SPD2602W Steam Press

مدلاتو پرسی هاردستون مدل SPD2602W
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتو بخار هاردستون مدل SIP2208
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2208

Hardstone SIP2208 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2208
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
بخارگر هاردستون مدل GSP1701
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارگر هاردستون مدل GSP1701

Hardstone GSP1701 Garment Steamer

مدلبخارگر هاردستون مدل GSP1701
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
بخارگر هاردستون مدل GSP3001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارگر هاردستون مدل GSP3001

Hardstone GSP3001 Garment Steamer

مدلبخارگر هاردستون مدل GSP3001
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو بخار هاردستون مدل SIP2206
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2206

Hardstone SIP2206 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2206
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار هاردستون مدل SIP2213
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2213

Hardstone SIP2213 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2213
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار هاردستون مدل SIP2211
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2211

Hardstone SIP2211 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2211
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار هاردستون مدل SIP2210
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2210

Hardstone SIP2210 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2210
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو پرسی هاردستون مدل SPZ2601B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی هاردستون مدل SPZ2601B

Hardstone SPZ2601B Steam Press

مدلاتو پرسی هاردستون مدل SPZ2601B
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو پرسی هاردستون مدل SPU3201W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی هاردستون مدل SPU3201W

Hardstone SPU3201W Steam Press

مدلاتو پرسی هاردستون مدل SPU3201W
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو پرسی هاردستون مدل SPD2601B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی هاردستون مدل SPD2601B

Hardstone SPD2601B Steam Press

مدلاتو پرسی هاردستون مدل SPD2601B
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو بخار هاردستون مدل SIP2401
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار هاردستون مدل SIP2401

Hardstone SIP2401 Steam Iron

مدلاتو بخار هاردستون مدل SIP2401
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو بخار ایستاده هاردستون مدل IB002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار ایستاده هاردستون مدل IB002

Hardstone IB002 Steam Iron

مدلاتو بخار ایستاده هاردستون مدل IB002
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو پرسی هاردستون مدل PI3606W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو پرسی هاردستون مدل PI3606W

Hardstone PI3606W Steam Press

موجود نیست
اتو بخار مخزن دار هاردستون مدل SB001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار هاردستون مدل SB001

Hardstone SB001 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار هاردستون مدل SB001
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار دیجیتال هاردستون مدل 2021
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار دیجیتال هاردستون مدل 2021

Hardstone 2021 Steam Iron

مدلاتو بخار دیجیتال هاردستون مدل 2021
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار مسافرتی هاردستون مدل SI1916
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مسافرتی هاردستون مدل SI1916

Hardstone SI1916 Steam Iron

مدلاتو بخار مسافرتی هاردستون مدل SI1916
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتو بخار مسافرتی هاردستون مدل SI1906
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مسافرتی هاردستون مدل SI1906

Hardstone SI1906 Steam Iron

مدلاتو بخار مسافرتی هاردستون مدل SI1906
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست