محصولات سایت

چای ساز هاردستون Tea Makers Hardstone

به فروشگاه اینترنتی چای ساز هاردستون نوترین ها خوش آمدید

چای ساز هاردستون مدل TKG1711W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKG1711W

Hardstone TKG1711W Tea Maker

تماس بگیرید
چای ساز هاردستون مدل TKS2020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKS2020

Hardstone TKS2020 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TKS2020
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
چای ساز هاردستون مدل TKS2002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKS2002

Hardstone TKS2002 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TKS2002
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
چای ساز هاردستون مدل TM3220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TM3220

Hardstone TM3220 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TM3220
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
تماس بگیرید
چای ساز هاردستون مدل TKG2011
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKG2011

Hardstone TKG2011 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TKG2011
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TKP1701
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKP1701

Hardstone TKP1701 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TKP1701
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TKG2001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKG2001

Hardstone TKG2001 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TKG2001
ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TKG1701
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKG1701

Hardstone TKG1701 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TKG1701
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TKP2001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TKP2001

Hardstone TKP2001 Tea Maker

موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TM2703
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TM2703

Hardstone TM2703 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2703
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
شامل قوری چای
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TM2220
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TM2220

Hardstone TM2220 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2220
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TM1221
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TM1221

Hardstone TM1221 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TM1221
شامل قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TM2223
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TM2223

Hardstone TM2223 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2223
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
شامل قوری چای
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TM2222
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TM2222

Hardstone TM2222 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2222
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TM2221
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TM2221

Hardstone TM2221 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2221
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TR2730
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TR2730

Hardstone TR2730 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TR2730
شامل قوری چای
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز هاردستون مدل TR2716
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز هاردستون مدل TR2716

Hardstone TR2716 Tea Maker

مدلچای ساز هاردستون مدل TR2716
ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
شامل قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
انتخاب گروه