محصولات سایت

کولر گازی گرین Air%20Conditioner Green

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی گرین نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی اینورتر گرین مدل GWS-H24P1T1A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی اینورتر گرین مدل GWS-H24P1T1A

مدلکولر گازی اینورتر گرین مدل GWS-H24P1T1A
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی 18000 اینورتر گرین مدل GWS-H18P1T1A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 18000 اینورتر گرین مدل GWS-H18P1T1A

مدلکولر گازی 18000 اینورتر گرین مدل GWS-H18P1T1A
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی 12000 اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 12000 اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A

مدلکولر گازی 12000 اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی 9000 اینورتر گرین مدل GWS-H09P1T1A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 9000 اینورتر گرین مدل GWS-H09P1T1A

مدلکولر گازی 9000 اینورتر گرین مدل GWS-H09P1T1A
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی 36000 گرین مدل GWS-H36P1T1B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 36000 گرین مدل GWS-H36P1T1B

مدلکولر گازی 36000 گرین مدل GWS-H36P1T1B
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی 30000 گرین مدل GWS-H30P1T1B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 30000 گرین مدل GWS-H30P1T1B

مدلکولر گازی 30000 گرین مدل GWS-H30P1T1B
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی 24000 گرین مدل GWS-H24P1T1B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 24000 گرین مدل GWS-H24P1T1B

مدلکولر گازی 24000 گرین مدل GWS-H24P1T1B
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی 18000 گرین مدل GWS-H18P1T1B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 18000 گرین مدل GWS-H18P1T1B

مدلکولر گازی 18000 گرین مدل GWS-H18P1T1B
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی 12000 گرین مدل GWS-H12P1T1B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 12000 گرین مدل GWS-H12P1T1B

مدلکولر گازی 12000 گرین مدل GWS-H12P1T1B
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی 9000 گرین مدل GWS-H09P1T1B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 9000 گرین مدل GWS-H09P1T1B

مدلکولر گازی 9000 گرین مدل GWS-H09P1T1B
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی 24000 گرین مدل GSW-H24P1T1/R1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 24000 گرین مدل GSW-H24P1T1/R1

مدلکولر گازی 24000 گرین مدل GSW-H24P1T1/R1
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی 18000 گرین مدل GWS-H18P1T1/R1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی 18000 گرین مدل GWS-H18P1T1/R1

مدلکولر گازی 18000 گرین مدل GWS-H18P1T1/R1
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
انتخاب گروه