محصولات سایت

سینک درخشان Sink Derakhshan

به فروشگاه اینترنتی سینک درخشان نوترین ها خوش آمدید

سینک درخشان مدل S7069
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7069

Derakhshan S7069 Inset Sink With Depth 19

مدلسینک درخشان مدل S7069
ابعاد سینک500 × 1220
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7059
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7059

Derakhshan S7059 Inset Sink With Depth 19

مدلسینک درخشان مدل S7059
عمق لگن190
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1220
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7049
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7049

Derakhshan S7049 Inset Sink With Depth 19

مدلسینک درخشان مدل S7049
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1220
جنس سینکاستیل
عمق لگن190
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7039
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7039

Derakhshan S7039 Inset Sink With Depth 19

مدلسینک درخشان مدل S7039
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
عمق لگن190
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1220
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7029
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7029

Derakhshan S7029 Inset Sink With Depth 19

مدلسینک درخشان مدل S7029
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1220
تعداد لگندو
عمق لگن190
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7019
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7019

Derakhshan S7019 Inset Sink With Depth 19

مدلسینک درخشان مدل S7019
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1220
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
عمق لگن190
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
موجود نیست
سینک درخشان مدل s810
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل s810

Derakhshan s810 Siton Sink

مدلسینک درخشان مدل s810
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درخشان مدل s805
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل s805

Derakhshan s805 Siton Sink

مدلسینک درخشان مدل s805
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن170
موجود نیست
سینک درخشان مدل s804
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل s804

Derakhshan S804 Siton Sink

مدلسینک درخشان مدل s804
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن170
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
موجود نیست
سینک درخشان مدل s803
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل s803

Derakhshan s803 Siton Sink

مدلسینک درخشان مدل s803
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن170
ابعاد سینک600 × 1200
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک درخشان مدل s802
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل s802

Derakhshan S802 Siton Sink

مدلسینک درخشان مدل s802
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
عمق لگن170
موجود نیست
سینک درخشان مدل s801
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل s801

Derakhshan S801 Siton Sink

مدلسینک درخشان مدل s801
جنس سینکاستیل
طرح سینکنیمه فانتزی
عمق لگن165
نوع نصبروکار
ابعاد سینک600 × 1200
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک درخشان مدل S710
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S710

Derakhshan S710 Inset Sink

مدلسینک درخشان مدل S710
عمق لگن165
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1220
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7079
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7079

Derakhshan S7079 Inset Sink With Depth 19

مدلسینک درخشان مدل S7079
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1220
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
عمق لگن190
طرح سینکنیمه فانتزی
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7067
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7067

Derakhshan S7067 Inset Sink

مدلسینک درخشان مدل S7067
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1220
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7057
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7057

derakhshan S7057 Inset Sink

مدلسینک درخشان مدل S7057
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1220
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7047
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7047

Derakhshan S7047 Inset Sink

مدلسینک درخشان مدل S7047
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
عمق لگن170
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1220
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7037
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7037

Derakhshan S7037 Inset Sink

مدلسینک درخشان مدل S7037
عمق لگن170
ابعاد سینک500 × 1220
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7027
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7027

Derakhshan S7027 Inset Sink

مدلسینک درخشان مدل S7027
نوع نصبتوکار
عمق لگن170
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1220
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک درخشان مدل S7017
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درخشان مدل S7017

Derakhshan S7017 Inset Sink

مدلسینک درخشان مدل S7017
ابعاد سینک500 × 1220
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
طرح سینکنیمه فانتزی
موجود نیست
انتخاب گروه