محصولات سایت

اتو تولیپس Iron Tulips

به فروشگاه اینترنتی اتو تولیپس نوترین ها خوش آمدید

اتوبخار تولیپس مدل SI-365
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار تولیپس مدل SI-365

Tulips SI-365 Steam Iron

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-365
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار تولیپس مدل SI-343C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار تولیپس مدل SI-343C

Tulips SI-343C Steam Iron

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-343C
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار تولیپس مدل SI-355
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار تولیپس مدل SI-355

Tulips SI-355 Steam Iron

مدلاتو بخار تولیپس مدل SI-355
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار تولیپس مدل SI-357
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار تولیپس مدل SI-357

Tulips SI-357 Steam Iron

مدلاتو بخار تولیپس مدل SI-357
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتوبخار تولیپس مدل SI-345
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار تولیپس مدل SI-345

Tulips SI-345 Steam Iron

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-345
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
اتوبخار تولیپس مدل TA-5071
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار تولیپس مدل TA-5071

Tulips TA-5071 Steam Iron

مدلاتوبخار تولیپس مدل TA-5071
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتوبخار تولیپس مدل SI-330C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار تولیپس مدل SI-330C

Tulips SI-330C Steam Iron

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-330C
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
اتو بخار تولیپس مدل SI-350C
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار تولیپس مدل SI-350C

Tulips SI-350C Steam Iron

مدلاتو بخار تولیپس مدل SI-350C
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار تولیپس مدل TA-7901SI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار تولیپس مدل TA-7901SI

Tulips TA-7901SI Steam Iron

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-7901SI
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
موجود نیست
اتو بخار تولیپس مدل TA-2050SI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار تولیپس مدل TA-2050SI

Tulips TA-2050SI Steam Iron

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-2050SI
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
موجود نیست
اتو بخار تولیپس مدل TA-479SI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار تولیپس مدل TA-479SI

Tulips TA-479SI Steam Iron

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-479SI
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
موجود نیست
اتو بخار تولیپس مدل TA-478SI
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار تولیپس مدل TA-478SI

Tulips TA-478SI Steam Iron

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-478SI
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
موجود نیست
انتخاب گروه