محصولات سایت

ظروف سرو و پذیرایی اجیزیا Servingware Egizia

به فروشگاه اینترنتی ظروف سرو و پذیرایی اجیزیا نوترین ها خوش آمدید

شیرینی خوری اجیزیا مدل D4830002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل D4830002

Egizia D4830002 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل D4830002
دستگیره
سطحگود
تعداد طبقاتدو
جنسکریستال
تماس بگیرید
شیرینی خوری اجیزیا مدل D4830003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل D4830003

Egizia D4830003 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل D4830003
تعداد طبقاتسه
دستگیره
جنسکریستال
سطحتخت
تماس بگیرید
شکلات خوری اجیزیا مدل E5155451
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شکلات خوری اجیزیا مدل E5155451

Egizia E5155451 Candy Dish

مدلشکلات خوری اجیزیا مدل E5155451
سطحگود
جنسکریستال
تعداد طبقاتیک
تماس بگیرید
ظرف کیک اجیزیا مدل E5156930
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف کیک اجیزیا مدل E5156930

Egizia E5156930 Cake Dish

مدلظرف کیک اجیزیا مدل E5156930
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
دستگیره
جنسکریستال
تماس بگیرید
دیس اجیزیا مدل E5158510
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دیس اجیزیا مدل E5158510

Egizia E5158510 Tray

مدلدیس اجیزیا مدل E5158510
جنسکریستال
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
تماس بگیرید
شیرینی خوری اجیزیا مدل D4980003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل D4980003

Egizia D4980003 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل D4980003
دستگیره
سطحتخت
جنسکریستال
تعداد طبقاتسه
تماس بگیرید
شیرینی خوری اجیزیا مدل E5320002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل E5320002

Egizia E5320002 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل E5320002
تعداد طبقاتدو
سطحتخت
جنسکریستال
دستگیره
تماس بگیرید
ظرف کیک اجیزیا مدل D3586930
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف کیک اجیزیا مدل D3586930

Egizia D3586930 Cake Dish

مدلظرف کیک اجیزیا مدل D3586930
تعداد طبقاتیک
سطحتخت
دستگیره
جنسکریستال
تماس بگیرید
شیرینی خوری اجیزیا مدل E5320005
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل E5320005

Egizia E5320005 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل E5320005
سطحتخت
تعداد طبقاتدو
دستگیره
جنسکریستال
تماس بگیرید
شکلات خوری اجیزیا مدل D3585451
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شکلات خوری اجیزیا مدل D3585451

Egizia D3585451 Candy Dish

مدلشکلات خوری اجیزیا مدل D3585451
جنسکریستال
سطحگود
تعداد طبقاتیک
دستگیره
تماس بگیرید
شیرینی خوری اجیزیا مدل E5300003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل E5300003

Egizia E5300003 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل E5300003
سطحتخت
تعداد طبقاتسه
جنسکریستال
دستگیره
موجود نیست
شیرینی خوری اجیزیا مدل D4980002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل D4980002

Egizia D4980002 Serving Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل D4980002
تعداد طبقاتیک
جنسکریستال
سطحتخت
دستگیره
موجود نیست
شیرینی خوری اجیزیا مدل E5320003
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل E5320003

Egizia E5320003 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل E5320003
سطحتخت
تعداد طبقاتسه
دستگیره
جنسکریستال
موجود نیست
شیرینی خوری اجیزیا مدل E5300002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

شیرینی خوری اجیزیا مدل E5300002

Egizia E5300002 Pastry Dish

مدلشیرینی خوری اجیزیا مدل E5300002
تعداد طبقاتدو
سطحتخت
دستگیره
جنسکریستال
موجود نیست
ظرف کیک اجیزیا مدل E5406930
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف کیک اجیزیا مدل E5406930

Egizia E5406930 Cake Dish

مدلظرف کیک اجیزیا مدل E5406930
جنسکریستال
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
ظرف کیک اجیزیا مدل E5326930
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ظرف کیک اجیزیا مدل E5326930

Egizia E5326930 Cake Dish

مدلظرف کیک اجیزیا مدل E5326930
تعداد طبقاتیک
جنسکریستال
دستگیره
سطحتخت
موجود نیست
انتخاب گروه