محصولات سایت

سینک درسا Sink Dorsa

به فروشگاه اینترنتی سینک درسا نوترین ها خوش آمدید

سینک درسا مدل DS340-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS340-R روکار

Dorsa DS340-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS340-R روکار
نوع نصبروکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS339-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS339-R روکار

Dorsa DS339-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS339-R روکار
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
موجود نیست
سینک درسا مدل DS338-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS338-R روکار

Dorsa DS338-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS338-R روکار
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک درسا مدل DS332-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS332-R روکار

Dorsa DS332-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS332-R روکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1200
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک درسا مدل DS331-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS331-R روکار

Dorsa DS331-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS331-R روکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تعداد لگنیک و نیم
نوع نصبروکار
ابعاد سینک600 × 1000
موجود نیست
سینک درسا مدل DS1000-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS1000-L توکار

Dorsa DS1000-L Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS1000-L توکار
ابعاد سینک550 × 1200
جنس سینکشیشه سکوریت شده
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS330-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS330-R روکار

Dorsa DS330-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS330-R روکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
موجود نیست
سینک درسا مدل DS129-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS129-L توکار

Dorsa DS129-L Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS129-L توکار
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS327-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS327-R روکار

Dorsa DS327-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS327-R روکار
عمق لگن220
ابعاد سینک600 × 1000
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تعداد لگنیک و نیم
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
موجود نیست
سینک درسا مدل DS1000-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS1000-R توکار

Dorsa DS1000-R Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS1000-R توکار
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک550 × 1200
جنس سینکشیشه سکوریت شده
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS127-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS127-L توکار

Dorsa DS127-L Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS127-L توکار
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک و نیم
ابعاد سینک500 × 1000
جنس سینکاستیل
موجود نیست
سینک درسا مدل DS129-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS129-R توکار

Dorsa DS129-R Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS129-R توکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک درسا مدل DS323-R روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS323-R روکار

Dorsa DS323-R Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS323-R روکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
موجود نیست
سینک درسا مدل DS125-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS125-L توکار

Dorsa DS125-L Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS125-L توکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1000
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS123-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS123-L توکار

Dorsa DS123-L Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS123-L توکار
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
موجود نیست
سینک درسا مدل DS127-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS127-R توکار

Dorsa DS127-R Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS127-R توکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1000
تعداد لگنیک و نیم
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS122-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS122-L توکار

Dorsa DS122-L Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS122-L توکار
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
موجود نیست
سینک درسا مدل DS340-L روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS340-L روکار

Dorsa DS340-L Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS340-L روکار
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS125-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS125-R توکار

Dorsa DS125-R Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS125-R توکار
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1000
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک درسا مدل DS339-L روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS339-L روکار

Dorsa DS339-L Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS339-L روکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
موجود نیست
سینک درسا مدل DS123-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS123-R توکار

Dorsa DS123-R Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS123-R توکار
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS121-L توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS121-L توکار

Dorsa DS121-L Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS121-L توکار
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
سینک درسا مدل DS338-L روکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS338-L روکار

Dorsa DS338-L Sit on Sink

مدلسینک درسا مدل DS338-L روکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
نوع نصبروکار
موجود نیست
سینک درسا مدل DS122-R توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک درسا مدل DS122-R توکار

Dorsa DS122-R Inset Sink

مدلسینک درسا مدل DS122-R توکار
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه