محصولات سایت

ماشین لباسشویی بوش Washing Machines Bosch

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی بوش نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28561IR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28561IR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch 6 Series WAT28561IR Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28561IR ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch 6 Series WAT2848XIR Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAT2446XIR ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAT2446XIR ظرفیت 8 کیلوگرم

Bosch 8 Series WAT2446XIR Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAT2446XIR ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW32660IR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW32660IR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch 8 Series WAW32660IR Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW32660IR ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW3266XIR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW3266XIR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch 8 Series WAW3266XIR Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW3266XIR ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28682IR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28682IR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch 6 Series WAT28682IR Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28682IR ظرفیت 9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR با ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch WAW28760IR Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR با ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch WAY28862IR Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch WAW3256XGC Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch WAY32841IR Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR ظرفیت 7 کیلوگرم

Bosch WAK2426SIR Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch WAT28681IR Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR ظرفیت 8 کیلوگرم

Bosch WAT24661IR Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR ظرفیت 7 کیلوگرم

Bosch WAK24265IR Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR ظرفیت 7 کیلوگرم

Bosch WAK20200IR Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR ظرفیت 7 کیلوگرم

Bosch WAK2020SIR Washing Machine - 7 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR ظرفیت 6 کیلوگرم

Bosch WAB202S2IR Washing Machine - 6 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR ظرفیت 6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 ظرفیت 8 کیلوگرم

Bosch WAW28640 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME ظرفیت 8 کیلوگرم

Bosch WAW32560ME Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC با ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC با ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch WAW32560GC Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC با ظرفیت 9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28480IR ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28480IR ظرفیت 9 کیلوگرم

Bosch 6 Series WAT28480IR Washing Machine 9 Kg

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28480IR ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
ماشین لباسشویی بوش مدل WIW24560IR با ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی بوش مدل WIW24560IR با ظرفیت 8 کیلوگرم

Bosch WIW24560IR Washing Machine 8Kg