محصولات سایت

هود درسا Hood Dorsa

به فروشگاه اینترنتی هود درسا نوترین ها خوش آمدید

هود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 90

Dorsa Afsoon Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
دارای ریموت
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 60

Dorsa Afsoon Chimney Hood Size 60

مدلهود شومینه ای درسا مدل Afsoon سایز 60
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
در
مدل کلیدلمسی
روشنایی
حسگر حرارت
بازه سایزکمتر از 60 و 60
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Sadaf سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Sadaf سایز 90

Dorsa Sadaf Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Sadaf سایز 90
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
حسگر حرارت
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Darya سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Darya سایز 90

Dorsa Darya Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Darya سایز 90
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
روشنایی
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Venus سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Venus سایز 90

Dorsa Venus Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Venus سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
مدل کلیدلمسی
در
روشنایی
حسگر حرارت
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Bita سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Bita سایز 90

Dorsa Bita Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Bita سایز 90
روشنایی
در
حسگر دود
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا15
مدل کلیدلمسی
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Rana سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Rana سایز 90

Dorsa Rana Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Rana سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
در
تعداد دور موتور عادی4
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
دارای ریموت
روشنایی
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Arghavan سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Arghavan سایز 90

Dorsa Arghavan Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Arghavan سایز 90
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
در
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
حسگر حرارت
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا15
تماس بگیرید
هود شومینه ای درسا مدل Celin سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود شومینه ای درسا مدل Celin سایز 90

Dorsa Celin Chimney Hood Size 90

مدلهود شومینه ای درسا مدل Celin سایز 90
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
در
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Tara سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Tara سایز 90

Dorsa Tara Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Tara سایز 90
مدل کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای صفحه نمایش
حسگر حرارت
دور فوق سریع
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
دارای ریموت
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Ziba سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Ziba سایز 90

Dorsa Ziba Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Ziba سایز 90
حسگر دود
دارای ریموت
در
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
دور فوق سریع
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Nahal سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Nahal سایز 90

Dorsa Nahal Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Nahal سایز 90
دور فوق سریع
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
دارای ریموت
دارای صفحه نمایش
در
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
مدل باز شدن دردستی
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Afra سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Afra سایز 90

Dorsa Afra Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Afra سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
مدل باز شدن دردستی
حسگر دود
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدلمسی
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
حسگر حرارت
دارای صفحه نمایش
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Rasta سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Rasta سایز 90

Dorsa Rasta Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Rasta سایز 90
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا15
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
دارای صفحه نمایش
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای ریموت
حسگر حرارت
در
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Toranj سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Toranj سایز 90

Dorsa Toranj Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Toranj سایز 90
امکان تغییر طول پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای صفحه نمایش
حسگر حرارت
حسگر دود
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
در
مدل کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
دور فوق سریع
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Tina سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Tina سایز 90

Dorsa Tina Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Tina سایز 90
مدل باز شدن دردستی
دارای صفحه نمایش
در
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
حسگر حرارت
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Negin سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Negin سایز 60

Dorsa Negin Diagonal Hood Size 60

مدلهود مورب درسا مدل Negin سایز 60
بازه سایزکمتر از 60 و 60
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا15
مدل باز شدن دردستی
در
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
روشنایی
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Negin سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Negin سایز 90

Dorsa Negin Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Negin سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
در
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تماس بگیرید
هود مورب درسا مدل Maral سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب درسا مدل Maral سایز 90

Dorsa Maral Diagonal Hood Size 90

مدلهود مورب درسا مدل Maral سایز 90
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
مدل باز شدن دردستی
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
تعداد دور موتور عادی4
در
روشنایی
تماس بگیرید