محصولات سایت

جاروبرقی سامسونگ Vaccum Cleaner Samsung

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل Prince 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 2

مدلجارو برقی سامسونگ مدل Prince 2
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3

مدلجارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

Samsung QUEEN-24 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
تماس بگیرید
جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-21

Samsung QUEEN-21 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-21
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18

Samsung QUEEN-18 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل VC-920
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-920

Samsung VC-920 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-920
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل VC-910
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-910

Samsung VC-910 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-910
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل KING-20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل KING-20

Samsung KING-20 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل KING-20
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جارو برقی سامسونگ مدل KING-18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل KING-18

Samsung KING-18 Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل KING-18
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جاروبرقی سامسونگ مدل PRINCE 2100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل PRINCE 2100

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل PRINCE 2100
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

مدلجاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل SC8790
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل SC8790

Samsung SC8790 Bagless Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل SC8790
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-970
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-970

Samsung VC-970 Bagless Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-970
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-960
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-960

Samsung VC-960 Bagless Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-960
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-950
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-950

Samsung VC-950 Bagless Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-950
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-9820
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-9820

Samsung VC-9820 Bagless Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-9820
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-990
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-990

Samsung VC-990 Bagless Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-990
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-940
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-940

Samsung VC-940 Bagless Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-940
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-8020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-8020

Samsung VC-8020 Bag Upright Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-8020
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-8015
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-8015

Samsung VC-8015 Bag Upright Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-8015
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل VC-930
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل VC-930

Samsung VC-930 Bag Upright Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل VC-930
جذب کنند مایعات
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
جارو برقی سامسونگ مدل Crown-2200 Bag Upright
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی سامسونگ مدل Crown-2200 Bag Upright

Samsung Crown-2200 Bag Upright Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی سامسونگ مدل Crown-2200 Bag Upright
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
موجود نیست
انتخاب گروه