محصولات سایت

ماشین لباسشویی سامسونگ Washing Machines Samsung

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1242 ظرفیت 6 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1242 ظرفیت 6 کیلوگرم

Samsung B1242 Washing Machine 6Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1242 ظرفیت 6 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1243 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1243 ظرفیت 7 کیلوگرم

Samsung J1243 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1243 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1255 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1255 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung Q1255 Washing Machine 8Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1255 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم

Samsung J1477 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H147 ظرفیت 12 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H147 ظرفیت 12 کیلوگرم

Samsung H147 Washing Machine 12Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل H147 ظرفیت 12 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1254 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1254 ظرفیت 7 کیلوگرم

Samsung J1254 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1254 ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1264 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1264 ظرفیت 7 کیلوگرم

Samsung J1264 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1264 ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1466 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1466 ظرفیت 7 کیلوگرم

Samsung J1466 Washing Machine 7Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1466 ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494 ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494 ظرفیت 9 کیلوگرم

Samsung P1494 Washing Machine - 9 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494 ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1256 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1256 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung Q1256 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1256 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1467 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1467 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung Q1467 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1467 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung Q1468 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1469 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1469 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung Q1469 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1469 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1473 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1473 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung Q1473 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1473 ظرفیت 8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1252 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1252 ظرفیت 7 کیلوگرم

Samsung 1252 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1252 ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1462 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1462 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung 1462 Washing Machine 8 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1462 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
دارای صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+A
تماس بگیرید
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1241 ظرفیت 7 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1241 ظرفیت 7 کیلوگرم

Samsung J1241 Washing Machine 7 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1241 ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
دارای صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1490I ظرفیت 9 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1490I ظرفیت 9 کیلوگرم

Samsung P1490I Washing Machine 9Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1490I ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
بخارشو
موجود نیست
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H146 ظرفیت 12 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H146 ظرفیت 12 کیلوگرم

Samsung H146 Washing Machine 12 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل H146 ظرفیت 12 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149 ظرفیت 10 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149 ظرفیت 10 کیلوگرم

Samsung K149 Washing Machine 10Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149 ظرفیت 10 کیلوگرم
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1420 ظرفیت 8 کیلوگرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1420 ظرفیت 8 کیلوگرم

Samsung Q1420 Washing Machine - 8 Kg

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1420 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
دارای صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست