محصولات سایت

جاروبرقی بوش Vaccum Cleaner Bosch

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی بوش نوترین ها خوش آمدید

جاروبرقی بوش مدل BGL8SILM1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL8SILM1

Bosch BGL8SILM1 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8SILM1
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL8AAAA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL8AAAA

Bosch BGL8AAAA Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8AAAA
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL8ALL5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL8ALL5

Bosch BGL8ALL5 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8ALL5
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BSGL5335
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BSGL5335

Bosch BSGL52531 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL5335
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR

Bosch BGL8PRO5IR Vacuum Cleaner

مدلجارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB

مدلجارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR

Bosch BGL8PRO3IR Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL81800
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL81800

Bosch BGL81800 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL81800
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR

Bosch BGL82294IR Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL82294IR
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL82030
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL82030

Bosch BGL82030 Vacuum Cleane

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL82030
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BSGL5PRO5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BSGL5PRO5

Bosch BSGL5PRO5 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL5PRO5
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGC11700
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGC11700

Bosch BGC11700 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGC11700
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BSGL52531
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BSGL52531

Bosch BSGL52531 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL52531
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D

Bosch BGL8SIL59D Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D
جذب کنند مایعات
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4

Bosch BGL8PRO4 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL72294
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL72294

Bosch BGL72294 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL72294
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL72234
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL72234

Bosch BGL72234 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL72234
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL7200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL7200

Bosch BGL7200 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL7200
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGL35MOV14
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGL35MOV14

Bosch BGL35MOV14 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL35MOV14
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
جذب کنند مایعات
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGS4GOLD
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGS4GOLD

Bosch BGS4GOLD Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGS4GOLD
جذب کنند مایعات
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA14
دارای کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BSG8PRO3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BSG8PRO3

Bosch BSG8PRO3 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BSG8PRO3
جذب کنند مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
دارای کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BSGL32500
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BSGL32500

Bosch BSGL32500 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL32500
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
جذب کنند مایعات
فیلتر بهداشتی
دارای کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جاروبرقی بوش مدل BGC11550
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جاروبرقی بوش مدل BGC11550

Bosch BGC11550 Vacuum Cleaner

مدلجاروبرقی بوش مدل BGC11550
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
دارای کنترل روی دسته
جذب کنند مایعات
موجود نیست