محصولات سایت

کولر گازی تک الکتریک Air%20Conditioner Tech Electric

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی تک الکتریک نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-30HR 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-30HR 30000
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-24HR 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-24HR 24000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-18HR 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-18HR 18000
نوع کمپرسورروتاری
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000

Tech Electric BTS-COMFORT-30HR 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-30HR 30000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000

Tech Electric BTS-COMFORT-18HR 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-18HR 18000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-12HR 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-12HR 12000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-12HR 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-12HR 12000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-09HR 9000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-09HR 9000

Tech Electric BTS-SUPER PLUS-09HR 9000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-SUPER PLUS-09HR 9000
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-32CT3 32000
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-24CT3 24000
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-19CT3 19000
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000

Tech Electric BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-ULTRA TROPICAL-12CT3 12000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-36HR 36000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-36HR 36000

Tech Electric BTS-COMFORT-36HR 36000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-36HR 36000
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-24HR 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-24HR 24000

Tech Electric BTS-COMFORT-24HR 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-24HR 24000
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-12HR 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-12HR 12000

Tech Electric BTS-COMFORT-12HR 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-12HR 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-09HR 9000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-09HR 9000

Tech Electric BTS-COMFORT-09HR 9000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-09HR 9000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3 60000
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسوراسکرول
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3 36000
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3 48000
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسوراسکرول
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000

Tech Electric BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3 36000
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-24CT3 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-24CT3 24000

Tech Electric BTW-STORM-24CT3 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-24CT3 24000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-18CT3 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-18CT3 18000

Tech Electric BTW-STORM-18CT3 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل BTW-STORM-18CT3 18000
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی تک الکتریک مدل MPPD-12HR-QB6 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی تک الکتریک مدل MPPD-12HR-QB6 12000

Tech Electric MPPD-12HR-QB6 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی تک الکتریک مدل MPPD-12HR-QB6 12000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش