محصولات سایت

کولر گازی سام Air%20Conditioner Sam

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی سام نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی سام مدل CR18BR3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل CR18BR3

Sam CR18BR3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل CR18BR3
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H30DKR3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H30DKR3

Sam H30DKR3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H30DKR3
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی سام مدل CM18BR3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل CM18BR3

Sam CM18BR3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل CM18BR3
کارکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H9DCR1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H9DCR1

Sam H9DCR1 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H9DCR1
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H12DCR3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H12DCR3

Sam H12DCR3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H12DCR3
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی سام مدل C24DCR3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل C24DCR3

Sam C24DCR3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل C24DCR3
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی سام مدل C30AUP3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل C30AUP3

Sam C30AUP3 Air Conditioner

موجود نیست
کولر گازی سام مدل C30DKP3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل C30DKP3

Sam C30DKP3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل C30DKP3
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H9MR1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H9MR1

Sam H9MR1 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H9MR1
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی سام مدل C24DCP3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل C24DCP3

Sam C24DCP3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل C24DCP3
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H12MR1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H12MR1

Sam H12MR1 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H12MR1
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی سام مدل C24AUP3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل C24AUP3

Sam C24AUP3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل C24AUP3
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H18MR1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H18MR1

Sam H18MR1 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H18MR1
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H24MR1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H24MR1

Sam H24MR1 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H24MR1
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی سام مدل H30MR1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل H30MR1

Sam H30MR1 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل H30MR1
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلدو عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
کولر گازی سام مدل C18AUP3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی سام مدل C18AUP3

Sam C18AUP3 Air Conditioner

مدلکولر گازی سام مدل C18AUP3
کارکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
انتخاب گروه