محصولات سایت

هود تی اند دی Hood T And D

به فروشگاه اینترنتی هود تی اند دی نوترین ها خوش آمدید

هود مورب تی اند دی TD29E سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب تی اند دی TD29E سایز 60

T AND D TD29E Diagonal Hood Size 60

مدلهود مورب تی اند دی TD29E سایز 60
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
در
مدل باز شدن دردستی
قطر دهانه خروجی هوا12
دور فوق سریع
امکان خاموش شدن خودکار
دارای ریموت
روشنایی
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
حسگر حرارت
بازه سایزکمتر از 60 و 60
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود مورب تی اند دی TD20E سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود مورب تی اند دی TD20E سایز 80

T AND D TD20E Diagonal Hood Size 80

مدلهود مورب تی اند دی TD20E سایز 80
دور فوق سریع
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
بازه سایز61 تا 85
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
در
تعداد دور موتور عادی4
مدل باز شدن دردستی
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD34 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD34 مورب سایز 90

T AND D TD34 Diagonal Hood size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD34 مورب سایز 90
در
حسگر دود
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی5
مدل کلیدلمسی
حسگر حرارت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD15 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD15 مورب سایز 90

T AND D TD15 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD15 مورب سایز 90
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
مدل کلیدلمسی
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای صفحه نمایش
مدل باز شدن دردستی
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
در
تعداد دور موتور عادی5
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD39E مورب سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD39E مورب سایز 60

T AND D TD39E Diagonal Hood Size 60

مدلهود تی اند دی مدل TD39E مورب سایز 60
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
بازه سایزکمتر از 60 و 60
مدل کلیدلمسی
دارای صفحه نمایش
در
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD18 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD18 مورب سایز 90

T AND D TD18 Diagonal Hood size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD18 مورب سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
تعداد دور موتور عادی5
مدل کلیدلمسی
در
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
حسگر حرارت
مدل باز شدن درّبرقی
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD32E مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD32E مورب سایز 90

T And D TD32E Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD32E مورب سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
حسگر حرارت
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
در
دارای صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
مدل کلیدلمسی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD01E شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD01E شومینه ای سایز 90

T And D TD01E Chimney Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD01E شومینه ای سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
حسگر حرارت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای ریموت
حسگر دود
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
قطر دهانه خروجی هوا12
دارای صفحه نمایش
روشنایی
مدل کلیدفشاری
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD07E شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD07E شومینه ای سایز 90

T And D TD07E Chimney Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD07E شومینه ای سایز 90
دارای ریموت
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدلمسی
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی4
در
روشنایی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD14E مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD14E مورب سایز 90

T And D TD14E Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD14E مورب سایز 90
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD16E مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD16E مورب سایز 90

T And D TD16E Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD16E مورب سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
مدل کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
مدل باز شدن دردستی
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
در
حسگر حرارت
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD32 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD32 مورب سایز 90

T And D TD32 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD32 مورب سایز 90
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان تغییر طول پوشش دودکش
دارای صفحه نمایش
حسگر دود
در
حسگر حرارت
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی5
تعداد موتوریک عدد
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD31 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD31 مورب سایز 90

T And D TD31 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD31 مورب سایز 90
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا12
مدل کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
تعداد دور موتور عادی5
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
دارای ریموت
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD30 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD30 مورب سایز 90

T And D TD30 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD30 مورب سایز 90
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی5
قطر دهانه خروجی هوا12
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
حسگر حرارت
در
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD25 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD25 مورب سایز 90

T And D TD25 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD25 مورب سایز 90
تعداد دور موتور عادی5
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگر دود
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
مدل کلیدلمسی
روشنایی
دارای ریموت
در
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD23 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD23 مورب سایز 90

T And D TD23 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD23 مورب سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی5
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD19 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD19 مورب سایز 90

T And D TD19 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD19 مورب سایز 90
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
مدل باز شدن درّبرقی
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
در
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
حسگر حرارت
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی5
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD14 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD14 مورب سایز 90

T And D TD14 Diagonal Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD14 مورب سایز 90
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن درّبرقی
امکان تغییر طول پوشش دودکش
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی5
حسگر دود
در
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
هود تی اند دی مدل TD12 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود تی اند دی مدل TD12 شومینه ای سایز 90

T And D TD12 Chimney Hood Size 90

مدلهود تی اند دی مدل TD12 شومینه ای سایز 90
تعداد دور موتور عادی5
مدل کلیدلمسی
بازه سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
حسگ