محصولات سایت

هود بیمکث Hood Bimax

به فروشگاه اینترنتی هود بیمکث نوترین ها خوش آمدید

هود بیمکث مدل B4001U سایز 100
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B4001U سایز 100

مدلهود بیمکث مدل B4001U سایز 100
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
مدل کلیدالکترونیکی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B4001U سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B4001U سایز 80

مدلهود بیمکث مدل B4001U سایز 80
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
مدل کلیدالکترونیکی
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B1001U سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B1001U سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B1001U سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
تعداد دور موتور عادی1
مدل کلیدالکترونیکی
حسگر حرارت
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2025U شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2025U شومینه ای سایز 90

Bimax B2025U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2025U شومینه ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدالکترونیکی
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2016U شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2016U شومینه ای سایز 90

Bimax B2016U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2016U شومینه ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
امکان تغییر طول پوشش دودکش
روشنایی
حسگر دود
حسگر حرارت
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدفشاری
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 60

Bimax B2027U Chimney Hood Size 60

مدلهود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 60
دارای ریموت
روشنایی
مدل کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
در
مدل باز شدن دردستی
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 80

Bimax B2032U Chimney Hood Size 80

مدلهود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 80
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
مدل کلیدلمسی
مدل باز شدن دردستی
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
در
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 60

Bimax B2032U Chimney Hood Size 60

مدلهود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 60
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
در
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
مدل باز شدن دردستی
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2046U شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2046U شومینه ای سایز 90

Bimax B2046U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2046U شومینه ای سایز 90
مدل باز شدن دردستی
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
روشنایی
در
تعداد موتوریک عدد
دارای ریموت
حسگر دود
مدل کلیدلمسی
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی5
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2044U شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2044U شومینه ای سایز 90

Bimax B2044U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2044U شومینه ای سایز 90
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا12
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
حسگر دود
در
امکان خاموش شدن خودکار
مدل باز شدن دردستی
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90

Bimax B2043U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90
دارای صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا12
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
در
روشنایی
دارای ریموت
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2028U شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2028U شومینه ای سایز 90

Bimax B2028U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2028U شومینه ای سایز 90
مدل کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
دارای ریموت
حسگر دود
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2012U شومینه‌ ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2012U شومینه‌ ای سایز 90

Bimax B2012U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2012U شومینه‌ ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدالکترونیکی
حسگر دود
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2032U Plus سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2032U Plus سایز 90

Bimax B2032U Plus Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2032U Plus سایز 90
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
در
مدل باز شدن دردستی
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2032U ملودی سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2032U ملودی سایز 90

Bimax B2032U Melody Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2032U ملودی سایز 90
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
در
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90

Bimax B2040U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90
دارای ریموت
در
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
مدل کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
مدل باز شدن دردستی
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2038U شومینه‌ ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2038U شومینه‌ ای سایز 90

Bimax B2038U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2038U شومینه‌ ای سایز 90
مدل باز شدن دردستی
مدل کلیدلمسی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
دارای صفحه نمایش
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
در
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2037U شومینه‌ ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2037U شومینه‌ ای سایز 90

Bimax B2037U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2037U شومینه‌ ای سایز 90
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
دارای صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
دارای ریموت
مدل کلیدلمسی
مدل باز شدن دردستی
قطر دهانه خروجی هوا12
روشنایی
در
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2036u شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2036u شومینه ای سایز 90

Bimax B2036U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2036u شومینه ای سایز 90
حسگر دود
دارای ریموت
قطر دهانه خروجی هوا12
مدل کلیدلمسی
در
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
مدل باز شدن دردستی
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 90

Bimax B2032U Chimney Hood Size 90

مدلهود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
مدل کلیدلمسی
دارای ریموت
مدل باز شدن دردستی
در
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
دارای صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90

Bimax B2027U Chimney Hood Size 90

<
مدلهود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
مدل باز شدن دردستی
دارای صفحه نمایش
مدل کلیدلمسی
در