محصولات سایت

اتو فیلیپس Iron Philips

به فروشگاه اینترنتی اتو فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

بخارگر فیلیپس مدل GC514
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارگر فیلیپس مدل GC514

Philips GC514 Garment Steamer

مدلبخارگر فیلیپس مدل GC514
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936

Philips GC4936 Steam Iron

مدلاتو بخار فیلیپس مدل GC4936
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
بخارگر فیلیپس مدل GC361/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارگر فیلیپس مدل GC361/20

Philips GC361/20 Garment Steamer

مدلبخارگر فیلیپس مدل GC361/20
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC1440/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC1440/20

Philips GC1440/20 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1440/20
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC1433/30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC1433/30

Philips GC1433/30 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1433/30
دارای مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
بخارگر فیلیپس مدل GC514/40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارگر فیلیپس مدل GC514/40

Philips GC514/40 Garment Steamer

مدلبخارگر فیلیپس مدل GC514/40
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60

Philips GC3929/60 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC9642/60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC9642/60

Philips GC9642/60 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC9642/60
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20

Philips GC2990/20 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC4887/30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC4887/30

Philips GC4887/30 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4887/30
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80

Philips GC2998/80 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20

Philips GC2994/20 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30

Philips GC2991/30 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC4881/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC4881/20

Philips GC4881/20 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4881/20
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20

Philips GC3920/20 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
بخار دهنده عمودی
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC4517/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC4517/20

Philips GC4517/20 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4517/20
سیستم خاموشی خودکار
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC2984/20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC2984/20

Philips GC2984/20 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2984/20
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC2982/30
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC2982/30

Philips GC2982/30 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2982/30
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC4924
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC4924

Philips GC4924 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4924
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC1018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC1018

Philips GC1018 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1018
سیستم خاموشی خودکار
سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای مخزن رسوب
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC8650/80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC8650/80

Philips GC8650/80 Steam Generator Iron

مدلاتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC8650/80
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
دارای مخزن رسوب
سیستم خاموشی خودکار
تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC1480/02
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC1480/02

Philips GC1480/02 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1480/02
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای سیستم ضد رسوب
بخار دهنده عمودی
تماس بگیرید
بخارگر فیلیپس مدل GC320
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بخارگر فیلیپس مدل GC320

Philips GC320 Handheld Garment Steamer

تماس بگیرید
اتوبخار فیلیپس مدل GC3811
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اتوبخار فیلیپس مدل GC3811

Philips GC3811 Steam Iron

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC3811
بخار دهنده عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم خاموشی خودکار
دارای مخزن رسوب
دارای سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3