محصولات سایت

کولر گازی ال جی Air%20Conditioner Lg

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی ال جی نوترین ها خوش آمدید

کولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000

LG NA128SK1 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
کولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ

LG Titan S126TQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی ال جی مدل TB307SK1 30000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل TB307SK1 30000

LG TB307SK1 30000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل TB307SK1 30000
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000

LG Next Plus II NP187SK1 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000

LG Next Plus II NP097SK1 9000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF128ST1 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF128ST1 12000

LG Next Fighting NF128ST1 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF128ST1 12000
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF098ST1 9000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF098ST1 9000

LG Next Fighting NF098ST1 9000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF098ST1 9000
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Smile S186MQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Smile S186MQ

LG Smile S186MQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Smile S186MQ
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP277SK1 27000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP277SK1 27000

LG Next Plus II NP277SK1 27000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP277SK1 27000
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP127SK1 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP127SK1 12000

LG Next Plus II NP127SK1 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP127SK1 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT187SK3 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT187SK3 18000

LG Next Titan NT187SK3 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT187SK3 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT247SK3 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT247SK3 24000

LG Next Titan NT247SK3 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT247SK3 24000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT097SK1 9000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT097SK1 9000

LG Next Titan NT097SK1 9000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT097SK1 9000
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT127SK1 12000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT127SK1 12000

LG Next Titan NT127SK1 12000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT127SK1 12000
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3 18000

LG Next Fighting NF187ST3 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3 24000

LG Next Fighting NF247ST3 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3 24000
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3-C 18000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3-C 18000

LG Next Fighting NF187ST3-C 18000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3-C 18000
کارکردسرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C 24000

LG Next Fighting NF247ST3-C 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C 24000
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Titan Big TV306STQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Titan Big TV306STQ

LG Titan Big TV306STQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Titan Big TV306STQ
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next One NV246STQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next One NV246STQ

LG Next One NV246STQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV246STQ
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
کارکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next One NV186STQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next One NV186STQ

LG Next One NV186STQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV186STQ
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next One NV126STQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next One NV126STQ

LG Next One NV126STQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV126STQ
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next One NV096STQ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next One NV096STQ

LG Next One NV096STQ Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV096STQ
نوع کمپرسورروتاری
کارکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
بازه ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
کولر گازی ال جی مدل Next Plus BV246STQ 24000
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کولر گازی ال جی مدل Next Plus BV246STQ 24000

LG Next Plus BV246STQ 24000 Air Conditioner

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus BV246STQ 24000
تعداد پنلیک عدد
کارکردسرمایش و گرمایش
بازه ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
صفحه 1 از 2