محصولات سایت

اجاق مایکروویو سامسونگ Microwave Samsung

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4

Samsung SAMI 4 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4
شامل جوجه گردان
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
گریل
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
ظرفیت28 لیتر
یخ زدایی
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12

Samsung SAMI 12 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12
قابلیت تنظیم زمان
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
گریل
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
قفل کودک
ظرفیت35 لیتر
امکان مایکروویو
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 6

Samsung SAMI 6 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 6
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
گریل
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
کانوکشن
ظرفیت32 لیتر
دارای برنامه پخت
قفل کودک
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5

Samsung MINI SAMI 5 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
گریل
ظرفیت32 لیتر
امکان مایکروویو
دارای برنامه پخت
کانوکشن
شامل جوجه گردان
یخ زدایی
قفل کودک
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل GE402TB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل GE402TB

Samsung GE402TB Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE402TB
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
ظرفیت40 لیتر
کانوکشن
قفل کودک
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
گریل
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل GE401
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل GE401

Samsung GE401 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE401
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت40 لیتر
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
گریل
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
امکان مایکروویو
قفل کودک
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل CE288
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل CE288

Samsung CE288 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل CE288
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
کانوکشن
دارای صفحه نمایش
یخ زدایی
دارای برنامه پخت
گریل
شامل جوجه گردان
ظرفیت28 لیتر
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل CE284W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل CE284W

Samsung CE284W Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل CE284W
قفل کودک
ظرفیت28 لیتر
کانوکشن
دارای برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
گریل
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل GE286B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل GE286B

Samsung GE286B Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE286B
امکان مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
گریل
کانوکشن
یخ زدایی
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
قفل کودک
ظرفیت28 لیتر
دارای برنامه پخت
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل GE234STS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل GE234STS

Samsung GE234STS Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE234STS
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
ظرفیت23 لیتر
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
قفل کودک
گریل
کانوکشن
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل ME341
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل ME341

Samsung ME341 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل ME341
کانوکشن
امکان مایکروویو
ظرفیت34 لیتر
یخ زدایی
گریل
شامل جوجه گردان
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل ME201
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل ME201

Samsung ME201 Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل ME201
قفل کودک
ظرفیت20 لیتر
کانوکشن
شامل جوجه گردان
گریل
قابلیت تنظیم زمان
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
امکان مایکروویو
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-D
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-D

Samsung SAMI14-D Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-D
دارای صفحه نمایش
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
قفل کودک
کانوکشن
ظرفیت35 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
امکان مایکروویو
گریل
یخ زدایی
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B

Samsung SAMI 12 B Solo Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B
دارای برنامه پخت
ظرفیت35 لیتر
قفل کودک
کانوکشن
امکان مایکروویو
گریل
یخ زدایی
شامل جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
دارای صفحه نمایش
تماس بگیرید
مایکروویو سامسونگ مدل CE453STS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل CE453STS

Samsung CE453STS Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل CE453STS
شامل جوجه گردان
گریل
کانوکشن
امکان مایکروویو
ظرفیت45 لیتر
دارای صفحه نمایش
موجود نیست
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-T
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-T

Samsung SAMI14-T Microwave Oven

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-T
ظرفیت35 لیتر
امکان مایکروویو
شامل جوجه گردان
دارای برنامه پخت
دارای صفحه نمایش
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
قفل کودک
گریل
موجود نیست
انتخاب گروه