محصولات سایت

ماشین لباسشویی دوو Washing Machines Daewoo

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی دوو نوترین ها خوش آمدید

Daewoo DWK-8814 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8814 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8814 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8814 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Daewoo DWK-7112 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-7112 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7112 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7112 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Daewoo DWK-7214 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-7214 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7214 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7214 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Daewoo DWK-8614 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8614 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8614 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8614 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Daewoo DWK-8714 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8714 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8714 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8714 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
صفحه نمایش
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Daewoo DWK-9314 Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-9314 Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9314 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9314 ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
موجود نیست
Daewoo DWK-8414 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8414 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8414 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8414 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
موجود نیست
Daewoo DWK-8412 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8412 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8412 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8412 ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Daewoo DWK-8514 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8514 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8514 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8514 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
موجود نیست
Daewoo DWK-8512 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8512 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8512 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8512 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
بخارشو
صفحه نمایش
موجود نیست
Daewoo DWK-8510 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8510 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8510 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8510 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Daewoo DWK-7114 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-7114 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7114 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-7114 ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
موجود نیست
Daewoo DWK-8214S3 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8214S3 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214S3 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214S3 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
رتبه انرژی+A
موجود نیست
Daewoo DWK-8214C2 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8214C2 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214C2 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8214C2 ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
Daewoo DWK-82141 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-82141 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-82141 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-82141 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
رتبه انرژی+A
موجود نیست
Daewoo DWK-8212ST Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8212ST Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212ST ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212ST ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+A
بخارشو
موجود نیست
Daewoo DWK-8212CT Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8212CT Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
بخارشو
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Daewoo DWK-8212T Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8212T Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212T ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8212T ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
Daewoo DWK-8114S3 washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8114S3 washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114S3 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114S3 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
بخارشو
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Daewoo DWK-8114C2 washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8114C2 washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114C2 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8114C2 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
رتبه انرژی+A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Daewoo DWK-81141 washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-81141 washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-81141 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-81141 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
قفل کودک
موجود نیست
Daewoo DWK-8112ST Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8112ST Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112ST ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112ST ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
موجود نیست
Daewoo DWK-8112CT Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8112CT Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112CT ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112CT ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
موجود نیست
Daewoo DWK-8112T Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Daewoo DWK-8112T Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112T ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی دوو مدل DWK-8112T ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن