محصولات سایت

چای ساز هاردستون Tea Makers Hardstone

به فروشگاه اینترنتی چای ساز هاردستون نوترین ها خوش آمدید

Hardstone TKG1711W Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKG1711W Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKG1711W

تماس بگیرید
Hardstone TKS2020 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKS2020 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKS2020

مدلچای ساز هاردستون مدل TKS2020
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
تماس بگیرید
Hardstone TKS2002 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKS2002 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKS2002

مدلچای ساز هاردستون مدل TKS2002
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
Hardstone TM3220 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TM3220 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TM3220

مدلچای ساز هاردستون مدل TM3220
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
تماس بگیرید
Hardstone TKG2011 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKG2011 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKG2011

مدلچای ساز هاردستون مدل TKG2011
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
Hardstone TKP1701 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKP1701 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKP1701

مدلچای ساز هاردستون مدل TKP1701
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Hardstone TKG2001 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKG2001 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKG2001

مدلچای ساز هاردستون مدل TKG2001
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
Hardstone TKG1701 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKG1701 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKG1701

مدلچای ساز هاردستون مدل TKG1701
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Hardstone TKP2001 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TKP2001 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TKP2001

موجود نیست
Hardstone TM2703 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TM2703 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TM2703

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2703
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
موجود نیست
Hardstone TM2220 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TM2220 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TM2220

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2220
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Hardstone TM1221 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TM1221 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TM1221

مدلچای ساز هاردستون مدل TM1221
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Hardstone TM2223 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TM2223 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TM2223

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2223
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Hardstone TM2222 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TM2222 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TM2222

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2222
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Hardstone TM2221 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TM2221 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TM2221

مدلچای ساز هاردستون مدل TM2221
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Hardstone TR2730 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TR2730 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TR2730

مدلچای ساز هاردستون مدل TR2730
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
موجود نیست
Hardstone TR2716 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hardstone TR2716 Tea Maker

چای ساز هاردستون مدل TR2716

مدلچای ساز هاردستون مدل TR2716
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
انتخاب گروه