محصولات سایت

سطل بهازکالا Bucket Bahaz Kala

به فروشگاه اینترنتی سطل بهازکالا نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله بهازکالا مدل S-P کد 554 ظرفیت6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل S-P کد 554 ظرفیت6 لیتری

مدلسطل زباله بهازکالا مدل S-P کد 554 ظرفیت6 لیتری
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل S-S-A ظرفیت 14 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل S-S-A ظرفیت 14 لیتر

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل S-S-A ظرفیت 14 لیتر
جنساستیل
دستگیره
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله بهازکالا مدل 555 ظرفیت 6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل 555 ظرفیت 6 لیتر

مدلسطل زباله بهازکالا مدل 555 ظرفیت 6 لیتر
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
جنساستیل
پدال
تماس بگیرید
سطل زباله بهازکالا مدل 513 ظرفیت 14 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل 513 ظرفیت 14 لیتر

مدلسطل زباله بهازکالا مدل 513 ظرفیت 14 لیتر
دستگیره
پدال
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله بهازکالا مدل 510 ظرفیت 14 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهازکالا مدل 510 ظرفیت 14 لیتر

مدلسطل زباله بهازکالا مدل 510 ظرفیت 14 لیتر
دستگیره
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل S- 508 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل S- 508 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل S- 508 ظرفیت 20 لیتری
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
جنسفلز
تماس بگیرید
سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل D.R 508 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل D.R 508 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل D.R 508 ظرفیت 20 لیتری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
جنسفلز
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل A.M 508 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل A.M 508 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالدار بهاز کالا مدل A.M 508 ظرفیت 20 لیتری
نوعسطل دوتکه
پدال
جنساستیل
دستگیره
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 507 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 507 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل A.M 507 ظرفیت 45 لیتری
دستگیره
جنساستیل
مناسب برایاداری
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل S- 507 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل S- 507 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل S- 507 ظرفیت 45 لیتری
مناسب برایاداری
دستگیره
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنسفلز
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل D.R 506 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل D.R 506 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل D.R 506 ظرفیت 45 لیتری
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
مناسب برایآشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
پدال
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 506 ظرفیت 45 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل A.M 506 ظرفیت 45 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل A.M 506 ظرفیت 45 لیتری
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایاداری
دستگیره
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل T 505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل T 505

مدلسطل بهاز کالا مدل T 505
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
پدال
مناسب برایاداری
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل S B 505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل S B 505

مدلسطل بهاز کالا مدل S B 505
مناسب برایاداری
دستگیره
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل T.A.- 505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل T.A.- 505

مدلسطل بهاز کالا مدل T.A.- 505
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایاداری
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
پدال
تماس بگیرید
سطل بهاز کالا مدل A.D.M505
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل بهاز کالا مدل A.D.M505

مدلسطل بهاز کالا مدل A.D.M505
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنساستیل
مناسب برایاداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T-504 ظرفیت 6 لیتری
جنساستیل
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-504 ظرفیت 6 لیتری
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه اداری
جنساستیل
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله بهاز کالا مدل T.A-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله بهاز کالا مدل T.A-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله بهاز کالا مدل T.A-504 ظرفیت 6 لیتری
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل A.M-504 ظرفیت 6 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل A.M-504 ظرفیت 6 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل A.M-504 ظرفیت 6 لیتری
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
جنساستیل
پدال
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل 503 ظرفیت 14 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل 503 ظرفیت 14 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل 503 ظرفیت 14 لیتری
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه اداری
پدال
دستگیره
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T.S-500 ظرفیت 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T.S-500 ظرفیت 3 لیتری

مدلسطل زباله پدالی بهاز کالا مدل T.S-500 ظرفیت 3 لیتری
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
دستگیره
پدال
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-500 ظرفیت 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی بهاز کالا مدل S-500 ظرفیت 3 لیتری