محصولات سایت

چای ساز مونوتک Tea Makers Monotec

به فروشگاه اینترنتی چای ساز مونوتک نوترین ها خوش آمدید

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1325
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1364
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1364

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1364
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
MONOTEC MTM-1650 TEA MAKER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

MONOTEC MTM-1650 TEA MAKER

چای ساز مونوتک مدل MTM-1650

مدلچای ساز مونوتک مدل MTM-1650
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
MONOTEC MTK-1431 TEA MAKER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

MONOTEC MTK-1431 TEA MAKER

چای ساز مونوتک مدل MTK-1431

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1431
قوری چای
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
MONOTEC MTK-1203 TEAA MAKER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

MONOTEC MTK-1203 TEAA MAKER

چای ساز مونوتک مدل MTK-1203

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1203
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
MONOTEC MTK-1209 TEA MAKER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

MONOTEC MTK-1209 TEA MAKER

چای ساز مونوتک مدل MTK-1209

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1209
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
MONOTEC MTK-1405
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

MONOTEC MTK-1405

چای ساز مونوتک مدل MTK-1405

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1405
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
MONOTEC MTK-0209 TEA MAKER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

MONOTEC MTK-0209 TEA MAKER

چای ساز مونوتک مدل MTK-0209

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-0209
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز مونوتک مدل MTK-1325
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK-1325

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK-1325
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
موجود نیست
چای ساز مونوتک مدل MTK0209
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز مونوتک مدل MTK0209

مدلچای ساز مونوتک مدل MTK0209
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
موجود نیست
انتخاب گروه