محصولات سایت

اجاق مایکروویو فلر Microwave Feller

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller MW 342 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 342 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 342

مدلمایکروویو فلر مدل MW 342
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
گریل
کانوکشن
یخ زدایی
قفل کودک
برنامه پخت
صفحه نمایش
ظرفیت34 لیتر
جوجه گردان
تماس بگیرید
Feller MW 301 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 301 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 301

مدلمایکروویو فلر مدل MW 301
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
صفحه نمایش
ظرفیت30 لیتر
قفل کودک
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
گریل
برنامه پخت
تماس بگیرید
Feller MW 402 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 402 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 402

مدلمایکروویو فلر مدل MW 402
ظرفیت42 لیتر
قفل کودک
جوجه گردان
برنامه پخت
گریل
صفحه نمایش
کانوکشن
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
Feller MW 361 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 361 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 361

مدلمایکروویو فلر مدل MW 361
یخ زدایی
قفل کودک
جوجه گردان
ظرفیت36 لیتر
قابلیت مایکروویو
برنامه پخت
گریل
کانوکشن
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
Feller MW 341 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 341 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 341

مدلمایکروویو فلر مدل MW 341
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
گریل
برنامه پخت
کانوکشن
یخ زدایی
جوجه گردان
ظرفیت34 لیتر
قفل کودک
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Feller MW 201 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 201 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 201

مدلمایکروویو فلر مدل MW 201
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
برنامه پخت
صفحه نمایش
ظرفیت20 لیتر
گریل
قابلیت مایکروویو
کانوکشن
یخ زدایی
تماس بگیرید
Feller MW 281 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 281 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 281

مدلمایکروویو فلر مدل MW 281
قفل کودک
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت28 لیتر
برنامه پخت
یخ زدایی
گریل
جوجه گردان
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
Feller MW 306G Microwave
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 306G Microwave

مایکروویو فلر مدل MW 306G

مدلمایکروویو فلر مدل MW 306G
کانوکشن
یخ زدایی
گریل
ظرفیت30 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
صفحه نمایش
موجود نیست
Feller MW 405 GS Microwave
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 405 GS Microwave

مایکروویو فلر مدل MW 405 GS

مدلمایکروویو فلر مدل MW 405 GS
گریل
صفحه نمایش
قفل کودک
برنامه پخت
کانوکشن
ظرفیت42 لیتر
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
Feller MW 402 FBK Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 402 FBK Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW 402 FBK

مدلمایکروویو فلر مدل MW 402 FBK
ظرفیت42 لیتر
یخ زدایی
قفل کودک
گریل
صفحه نمایش
جوجه گردان
برنامه پخت
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
Feller MW 305 FRSM Microwave
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 305 FRSM Microwave

مایکروویو فلر مدل MW 305 FRSM

مدلمایکروویو فلر مدل MW 305 FRSM
صفحه نمایش
جوجه گردان
برنامه پخت
گریل
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
ظرفیت30 لیتر
موجود نیست
Feller MW 176 W Microwave
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW 176 W Microwave

مایکروویو فلر مدل MW 176 W

مدلمایکروویو فلر مدل MW 176 W
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
گریل
ظرفیت20 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
قفل کودک
جوجه گردان
کانوکشن
موجود نیست
Feller MW350G Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW350G Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW350G

مدلمایکروویو فلر مدل MW350G
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت30 لیتر
جوجه گردان
کانوکشن
صفحه نمایش
قفل کودک
گریل
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
برنامه پخت
موجود نیست
Feller MW316 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW316 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW316

مدلمایکروویو فلر مدل MW316
یخ زدایی
گریل
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
جوجه گردان
برنامه پخت
قابلیت مایکروویو
صفحه نمایش
ظرفیت36 لیتر
موجود نیست
Feller MW309 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW309 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW309

مدلمایکروویو فلر مدل MW309
جوجه گردان
قفل کودک
کانوکشن
صفحه نمایش
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
برنامه پخت
گریل
ظرفیت30 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
موجود نیست
Feller MW340 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW340 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW340

مدلمایکروویو فلر مدل MW340
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
ظرفیت34 لیتر
برنامه پخت
جوجه گردان
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
گریل
موجود نیست
Feller MW350FR Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW350FR Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW350FR

مدلمایکروویو فلر مدل MW350FR
قابلیت تنظیم زمان
صفحه نمایش
یخ زدایی
گریل
جوجه گردان
برنامه پخت
کانوکشن
ظرفیت30 لیتر
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
Feller MW307 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW307 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW307

مدلمایکروویو فلر مدل MW307
گریل
ظرفیت30 لیتر
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
جوجه گردان
یخ زدایی
کانوکشن
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
Feller MW306 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW306 Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW306

مدلمایکروویو فلر مدل MW306
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
صفحه نمایش
کانوکشن
ظرفیت30 لیتر
یخ زدایی
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
گریل
موجود نیست
Feller MW304S Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW304S Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW304S

مدلمایکروویو فلر مدل MW304S
جوجه گردان
ظرفیت30 لیتر
صفحه نمایش
قفل کودک
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
گریل
یخ زدایی
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
موجود نیست
Feller MW174GW Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller MW174GW Microwave Oven

مایکروویو فلر مدل MW174GW

مدلمایکروویو فلر مدل MW174GW
جوجه گردان
برنامه پخت
گریل
صفحه نمایش
ظرفیت20 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
کانوکشن
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
موجود نیست