محصولات سایت

اتو تولیپس Iron Tulips

به فروشگاه اینترنتی اتو تولیپس نوترین ها خوش آمدید

Tulips SI-365 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips SI-365 Steam Iron

اتوبخار تولیپس مدل SI-365

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-365
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
تماس بگیرید
Tulips SI-343C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips SI-343C Steam Iron

اتوبخار تولیپس مدل SI-343C

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-343C
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Tulips SI-355 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips SI-355 Steam Iron

اتو بخار تولیپس مدل SI-355

مدلاتو بخار تولیپس مدل SI-355
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Tulips SI-357 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips SI-357 Steam Iron

اتو بخار تولیپس مدل SI-357

مدلاتو بخار تولیپس مدل SI-357
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Tulips SI-345 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips SI-345 Steam Iron

اتوبخار تولیپس مدل SI-345

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-345
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Tulips TA-5071 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-5071 Steam Iron

اتوبخار تولیپس مدل TA-5071

مدلاتوبخار تولیپس مدل TA-5071
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Tulips SI-330C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips SI-330C Steam Iron

اتوبخار تولیپس مدل SI-330C

مدلاتوبخار تولیپس مدل SI-330C
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Tulips SI-350C Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips SI-350C Steam Iron

اتو بخار تولیپس مدل SI-350C

مدلاتو بخار تولیپس مدل SI-350C
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Tulips TA-7901SI Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-7901SI Steam Iron

اتو بخار تولیپس مدل TA-7901SI

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-7901SI
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Tulips TA-2050SI Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-2050SI Steam Iron

اتو بخار تولیپس مدل TA-2050SI

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-2050SI
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Tulips TA-479SI Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-479SI Steam Iron

اتو بخار تولیپس مدل TA-479SI

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-479SI
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
موجود نیست
Tulips TA-478SI Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tulips TA-478SI Steam Iron

اتو بخار تولیپس مدل TA-478SI

مدلاتو بخار تولیپس مدل TA-478SI
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
موجود نیست
انتخاب گروه