محصولات سایت

سطل آکا الکتریک Bucket Aka Electric Band

به فروشگاه اینترنتی سطل آکا الکتریک نوترین ها خوش آمدید

Aka Electric Slide Recycle Bin 38 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Slide Recycle Bin 38 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 38 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 38 لیتر
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
دستگیره
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
جنساستیل
تماس بگیرید
Aka Electric Cup Recycle Bin 38 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Cup Recycle Bin 38 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 38 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 38 لیتر
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
پدال
تماس بگیرید
Aka Electric Shoot Recycle Bin 38 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Shoot Recycle Bin 38 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 38 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 38 لیتر
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
پدال
نوعسطل دوتکه
دستگیره
تماس بگیرید
Aka Electric Shoot Recycle Bin 30 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Shoot Recycle Bin 30 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 30 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Shoot گنجایش 30 لیتر
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
تماس بگیرید
Aka Electric Cup Recycle Bin 45 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Cup Recycle Bin 45 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 45 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 45 لیتر
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایاداری
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
دستگیره
تماس بگیرید
Aka Electric Cup Recycle Bin 40 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Cup Recycle Bin 40 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 40 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 40 لیتر
مناسب برایاداری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنساستیل
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
Aka Electric Slidebin Recycle Bin 40 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Slidebin Recycle Bin 40 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 40 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 40 لیتر
مناسب برایاداری
نوعسطل دوتکه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
جنساستیل
تماس بگیرید
Aka Electric Cup Recycle Bin 30 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Cup Recycle Bin 30 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 30 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 30 لیتر
جنساستیل
مناسب برایاداری
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
Aka Electric Slide Recycle Bin 30 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Slide Recycle Bin 30 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 30 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 30 لیتر
دستگیره
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاداری
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
Aka Electric Konica Recycle Bin 10 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Konica Recycle Bin 10 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Konica گنجایش 10 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Konica گنجایش 10 لیتر
مناسب برایحمام آشپزخانه دستشویی
نوعسطل یک‌تکه
پدال
جنساستیل
موجود نیست
Aka Electric Cup Recycle Bin 5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Cup Recycle Bin 5 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 5 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cup گنجایش 5 لیتر
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مناسب برایحمام اداری دستشویی
دستگیره
موجود نیست
Aka Electric Cabinet Recycle Bin 20 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Cabinet Recycle Bin 20 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Cabinet گنجایش 20 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Cabinet گنجایش 20 لیتر
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
مناسب برایآشپزخانه
نوعسطل دوتکه
پدال
موجود نیست
Aka Electric Tan Door Recycle Bin 20 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Tan Door Recycle Bin 20 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Tan Door گنجایش 20 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Tan Door گنجایش 20 لیتر
مناسب برایحمام آشپزخانه اداری دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
پدال
جنسفلز
دستگیره
موجود نیست
Aka Electric Pedal Recycle Bin 3 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Pedal Recycle Bin 3 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 3 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 3 لیتر
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
پدال
جنساستیل
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه اداری دستشویی
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Aka Electric Pedal Recycle Bin 30 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Pedal Recycle Bin 30 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 30 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 30 لیتر
پدال
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاداری
دستگیره
موجود نیست
Aka Electric Pedal Recycle Bin 25 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Pedal Recycle Bin 25 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 25 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 25 لیتر
دستگیره
پدال
مناسب برایاداری
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Aka Electric Pedal Recycle Bin 20 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Pedal Recycle Bin 20 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 20 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Pedal گنجایش 20 لیتر
جنساستیل
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاداری
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
موجود نیست
Aka Electric Slide Recycle Bin 45 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Slide Recycle Bin 45 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 45 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slide گنجایش 45 لیتر
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی
نوعسطل یک‌تکه
پدال
جنساستیل
موجود نیست
Aka Electric Slidebin Recycle Bin 5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Slidebin Recycle Bin 5 L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 5 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Slidebin گنجایش 5 لیتر
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام دستشویی
موجود نیست
Aka Electric DB Recycle Bin 12L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric DB Recycle Bin 12L

سطل زباله آکا الکتریک مدل DB گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل DB گنجایش 12 لیتر
مناسب برایحمام
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Aka Electric Touch Recycle Bin 30L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric Touch Recycle Bin 30L

سطل زباله آکا الکتریک مدل Touch گنجایش 30 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک مدل Touch گنجایش 30 لیتر
مناسب برایاداری
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
پدال
جنساستیل
موجود نیست
Aka Electric 003 Recycle Bin 3 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aka Electric 003 Recycle Bin 3 L

سطل زباله آکا الکتریک کد 003 گنجایش 3 لیتر

مدلسطل زباله آکا الکتریک کد 003 گنجایش 3 لیتر
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام دستشویی
دستگیره
موجود نیست