محصولات سایت

ماشین لباسشویی بوش Washing Machines Bosch

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch 6 Series WAT28561IR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 6 Series WAT28561IR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28561IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28561IR ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
Bosch 6 Series WAT2848XIR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 6 Series WAT2848XIR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT2848XIR ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Bosch 8 Series WAT2446XIR Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 8 Series WAT2446XIR Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAT2446XIR ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAT2446XIR ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch 8 Series WAW32660IR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 8 Series WAW32660IR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW32660IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW32660IR ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
بخارشو
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Bosch 8 Series WAW3266XIR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 8 Series WAW3266XIR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW3266XIR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 8 مدل WAW3266XIR ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قفل کودک
بخارشو
تماس بگیرید
Bosch 6 Series WAT28682IR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 6 Series WAT28682IR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28682IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28682IR ظرفیت 9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Bosch WAW28760IR Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW28760IR Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR با ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
Bosch WAY28862IR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY28862IR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Bosch WAW3256XGC Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW3256XGC Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Bosch WAY32841IR Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY32841IR Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
تماس بگیرید
Bosch WAK2426SIR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK2426SIR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAT28681IR Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAT28681IR Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Bosch WAT24661IR Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAT24661IR Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Bosch WAK24265IR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK24265IR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
تماس بگیرید
Bosch WAK20200IR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK20200IR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
تماس بگیرید
Bosch WAK2020SIR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK2020SIR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAB202S2IR Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAB202S2IR Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR ظرفیت 6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAW28640 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW28640 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Bosch WAW32560ME Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW32560ME Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAW32560GC Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW32560GC Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC با ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
Bosch 6 Series WAT28480IR Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch 6 Series WAT28480IR Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28480IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش سری 6 مدل WAT28480IR ظرفیت 9 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Bosch WIW24560IR Washing Machine 8Kg
Rank : 5
<