محصولات سایت

ماشین لباسشویی بوش Washing Machines Bosch

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch WAW3256XGC Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW3256XGC Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Bosch WAY32841IR Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY32841IR Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
تماس بگیرید
Bosch WAK2426SIR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK2426SIR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAT28681IR Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAT28681IR Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR ظرفیت 9 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Bosch WAT24661IR Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAT24661IR Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Bosch WAK24265IR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK24265IR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
تماس بگیرید
Bosch WAK20200IR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK20200IR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
تماس بگیرید
Bosch WAK2020SIR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAK2020SIR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAB202S2IR Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAB202S2IR Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR ظرفیت 6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAW28640 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW28640 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640 ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Bosch WAW32560ME Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW32560ME Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Bosch WAW32560GC Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW32560GC Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC با ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
بخارشو
تماس بگیرید
Bosch WAT28780IR Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAT28780IR Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28780IR با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAT28780IR با ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
Bosch WAY28543 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY28543 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28543 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY28543 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Bosch WAY287E25 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY287E25 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287E25 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY287E25 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Bosch WAN28290 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAN28290 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAN28290 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAN28290 ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Bosch WAY287W4 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY287W4 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287W4 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY287W4 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Bosch WKD28350GB Built-In Washing Machine 6Kg and Dryer 3Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WKD28350GB Built-In Washing Machine 6Kg and Dryer 3Kg

ماشین لباسشویی و خشک کن توکار بوش مدل WKD28350GB ظرفیت 6 کیلوگرم و 3 کیلوگرم خشک کن

مدلماشین لباسشویی و خشک کن توکار بوش مدل WKD28350GB ظرفیت 6 کیلوگرم و 3 کیلوگرم خشک کن
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژیA
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Bosch WAYH2890 Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAYH2890 Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2890 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2890 ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
Bosch WAY32893 Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY32893 Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32893 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY32893 ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
Bosch WTG86480 Dryer 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WTG86480 Dryer 9 Kg

خشک کن بوش مدل WTG86480 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلخشک کن بوش مدل WTG86480 ظرفیت 9 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت راست
رتبه انرژیB
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
Bosch WTY87782 Dryer 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WTY87782 Dryer 9Kg

خشک کن بوش مدل WTY87782 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلخشک کن بوش مدل WTY87782 ظرفیت 9 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت راست
موجود نیست
Bosch WAY32592 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAY32592 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32592 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAY32592 ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
موجود نیست
Bosch WAW324DE Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch WAW324DE Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW324DE ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بوش مدل WAW324DE ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن