محصولات سایت

ماشین لباسشویی بکو Washing Machines Beko

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی بکو نوترین ها خوش آمدید

Beko WMY 101444LB1 Washing Machine 10Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 101444LB1 Washing Machine 10Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 101444SLB1 ظرفیت 10 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 101444SLB1 ظرفیت 10 کیلوگرم
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Beko WMY111444LB1 Washing Machine - 11 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY111444LB1 Washing Machine - 11 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY111444LB1 ظرفیت 11 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY111444LB1 ظرفیت 11 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ11 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Beko WMY 81283 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 81283 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81283 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81283 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Beko HTV 8633 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko HTV 8633 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل HTV 8633 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل HTV 8633 ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژیB
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Beko WMY 111444 Washing Machine 11 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 111444 Washing Machine 11 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 111444 ظرفیت 11 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 111444 ظرفیت 11 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ11 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Beko WCY 81233 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WCY 81233 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WCY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WCY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
Beko WMY 50831 Washing Machine 5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 50831 Washing Machine 5 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 50831 ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 50831 ظرفیت 5 کیلوگرم
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
صفحه نمایش
موجود نیست
Beko WMY 71083 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 71083 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71083 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71083 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Beko WMY 71283 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 71283 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71283 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 71283 ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
موجود نیست
Beko WCY 71233 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WCY 71233 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WCY 71233 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WCY 71233 ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
موجود نیست
Beko WCV 8604 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WCV 8604 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WCV 8604 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WCV 8604 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
موجود نیست
Beko WX 943440 Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WX 943440 Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WX 943440 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WX 943440 ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
بخارشو
موجود نیست
Beko WMY 81233 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 81233 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 81233 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
Beko WMY 91243 Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WMY 91243 Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WMY 91243 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WMY 91243 ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
موجود نیست
Beko WTV 8734 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Beko WTV 8734 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی بکو مدل WTV 8734 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی بکو مدل WTV 8734 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
بخارشو
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
انتخاب گروه