محصولات سایت

غذاساز کنوود Food Processor Kenwood

به فروشگاه اینترنتی غذاساز کنوود نوترین ها خوش آمدید

Kenwood FP730 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP730 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP730

مدلغذاساز کنوود مدل FP730
خمیر زن
همزن
خردکن کوچک
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعتهشت سرعته
تماس بگیرید
Kenwood FDM780BA Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FDM780BA Food Processor

غذا ساز کنوود مدل FDM780BA

مدلغذا ساز کنوود مدل FDM780BA
آبمیوه گیری
صفحه نمایشگر
همزن
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
تعداد تنظیمات سرعتهشت سرعته
تماس بگیرید
Kenwood FDP613 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FDP613 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FDP613

مدلغذاساز کنوود مدل FDP613
خردکن کوچک
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Kenwood FDP623 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FDP623 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FDP623

مدلغذاساز کنوود مدل FDP623
خردکن کوچک
مخلوط کن
چرخ گوشت
آسیاب
خردکن (ظرف اصلی)
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
تماس بگیرید
Kenwood FPM270 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FPM270 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FPM270

مدلغذاساز کنوود مدل FPM270
پوره ساز و رب ساز
آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
خردکن کوچک
عملکرد توربو (Turbo)
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
چرخ گوشت
خمیر زن
آب مرکبات گیری
آسیاب
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
Kenwood FDM786 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FDM786 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FDM786

مدلغذاساز کنوود مدل FDM786
آسیاب
محفظه جمع آوری سیم برق
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
خردکن کوچک
همزن
چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
Kenwood FPM810 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FPM810 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FPM810

مدلغذاساز کنوود مدل FPM810
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
چرخ گوشت
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن کوچک
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خمیر زن
آسیاب
آبمیوه گیری
همزن
آب مرکبات گیری
صفحه نمایشگر
پوره ساز و رب ساز
عملکرد توربو (Turbo)
تماس بگیرید
Kenwood FP120 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP120 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP120

مدلغذاساز کنوود مدل FP120
آسیاب
همزن
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
آبمیوه گیری
چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
تماس بگیرید
Kenwood FPM260 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FPM260 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FPM260

مدلغذاساز کنوود مدل FPM260
صفحه نمایشگر
خردکن (ظرف اصلی)
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
همزن
موجود نیست
Kenwood FPM902 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FPM902 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FPM902

مدلغذاساز کنوود مدل FPM902
آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
خمیر زن
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
تعداد تنظیمات سرعتهشت سرعته
پوره ساز و رب ساز
موجود نیست
Kenwood FP735 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP735 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP735

مدلغذاساز کنوود مدل FP735
محفظه جمع آوری سیم برق
همزن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تعداد تنظیمات سرعتهشت سرعته
چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
موجود نیست
Kenwood FP723 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP723 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP723

مدلغذاساز کنوود مدل FP723
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آسیاب
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
چرخ گوشت
موجود نیست
Kenwood FPP235 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FPP235 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FPP235

مدلغذاساز کنوود مدل FPP235
پوره ساز و رب ساز
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خمیر زن
همزن
آسیاب
عملکرد توربو (Turbo)
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
چرخ گوشت
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
Kenwood FP950 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP950 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP950

مدلغذاساز کنوود مدل FP950
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
مخلوط کن
آسیاب
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
موجود نیست
Kenwood CH300 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood CH300 Food Processor

غذاساز کنوود مدل CH300

مدلغذاساز کنوود مدل CH300
همزن
آبمیوه گیری
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
آسیاب
چرخ گوشت
موجود نیست
Kenwood FP933 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP933 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP933

مدلغذاساز کنوود مدل FP933
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
آبمیوه گیری
آسیاب
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
همزن
موجود نیست
Kenwood FP932 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP932 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP932

مدلغذاساز کنوود مدل FP932
مخلوط کن
آب مرکبات گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
محفظه جمع آوری سیم برق
چرخ گوشت
همزن
آسیاب
آبمیوه گیری
موجود نیست
Kenwood FP931 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP931 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP931

مدلغذاساز کنوود مدل FP931
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
مخلوط کن
آبمیوه گیری
آسیاب
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
موجود نیست
Kenwood FP921 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP921 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP921

مدلغذاساز کنوود مدل FP921
چرخ گوشت
مخلوط کن
آبمیوه گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
همزن
آب مرکبات گیری
موجود نیست
Kenwood FP920 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kenwood FP920 Food Processor

غذاساز کنوود مدل FP920

مدلغذاساز کنوود مدل FP920
مخلوط کن
چرخ گوشت
همزن
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری