محصولات سایت

هود آروما Hood Aroma

به فروشگاه اینترنتی هود آروما نوترین ها خوش آمدید

هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
روشنایی
حسگر حرارت
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
درب
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
هود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90

مدلهود آروما مدل D1014 شومینه ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
کنترل از راه دور
حسگر دود
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
تماس بگیرید
Aroma ART Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma ART Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل ART سایز 80

مدلهود شومینه ای آروما مدل ART سایز 80
تعداد دور موتور عادی4
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
حسگر دود
حسگر حرارت
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع فیلترآلومینیومی
درب
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Aroma D1024 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1024 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D1024 سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1024 سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
روشنایی
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی5
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تماس بگیرید
Aroma D212G Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D212G Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D212G سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D212G سایز 90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
حسگر دود
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی3
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
درب
تماس بگیرید
Aroma D229G Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D229G Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D229G سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D229G سایز 90
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی5
کنترل از راه دور
درب
تعداد موتوریک عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Aroma D227G Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D227G Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D227G سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D227G سایز 90
حسگر حرارت
نوع کلیدلمسی
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
درب
تعداد دور موتور عادی5
تماس بگیرید
Aroma Classic d44 Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma Classic d44 Hood Size 90

هود آروما مدل Classic d44 سایز 90

مدلهود آروما مدل Classic d44 سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
درب
حسگر حرارت
صفحه نمایش
حسگر دود
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
تماس بگیرید
Aroma D1021 Hidden Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1021 Hidden Hood Size 90

هود مخفی آروما مدل D1021 سایز 90

مدلهود مخفی آروما مدل D1021 سایز 90
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
نوع کلیدفشاری
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
تماس بگیرید
Aroma D1007 Hidden Hood Size 70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1007 Hidden Hood Size 70

هود مخفی آروما مدل D1007 سایز 70

مدلهود مخفی آروما مدل D1007 سایز 70
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز61 تا 85
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
Aroma D1002 Hidden Hood Size 55
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1002 Hidden Hood Size 55

هود مخفی آروما مدل D1002 سایز 55

مدلهود مخفی آروما مدل D1002 سایز 55
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
نوع کلیدفشاری
حسگر حرارت
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
درب
تماس بگیرید
Aroma Decorative Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma Decorative Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل Decorative سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل Decorative سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
حسگر حرارت
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Aroma D1023 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1023 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D1023 سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1023 سایز 90
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
درب
تماس بگیرید
Aroma D1022 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1022 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D1022 سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1022 سایز 90
حسگر دود
کنترل از راه دور
حسگر حرارت
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا15
تماس بگیرید
Aroma D1012 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1012 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D1012 سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1012 سایز 90
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی4
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
حسگر حرارت
حسگر دود
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
AROMA D1011 Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AROMA D1011 Chimney Hood Size 60

هود شمینه ای آروما مدل D1011 سایز 60

مدلهود شمینه ای آروما مدل D1011 سایز 60
کنترل از راه دور
درب
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز61 تا 85
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Aroma D1009 Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1009 Chimney Hood Size 80

هود شومینه ای آروما مدل D1009 سایز 80

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1009 سایز 80
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز61 تا 85
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
درب
قطر دهانه خروجی هوا15
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
کنترل از راه دور
روشنایی
تماس بگیرید
Aroma D1006 Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1006 Chimney Hood Size 60

هود شومینه ای آروما مدل D1006 سایز 60

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1006 سایز 60
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
درب
صفحه نمایش
محدوده سایز61 تا 85
روشنایی
حسگر حرارت
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Aroma D1004 Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D1004 Chimney Hood Size 60

هود شومینه ای آروما مدل D1004 سایز 60

مدلهود شومینه ای آروما مدل D1004 سایز 60
روشنایی
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز61 تا 85
تعداد دور موتور عادی4
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
حسگر حرارت
صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
تماس بگیرید
Aroma Classic d43 Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma Classic d43 Hood Size 90

هود آروما مدل Classic d43 سایز 90

مدلهود آروما مدل Classic d43 سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
درب
نوع کلیدفشاری
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
AROMA D1010N Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

AROMA D1010N Chimney Hood Size 90

هود آروما مدل D1010N سایز 90

مدلهود آروما مدل D1010N سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر حرارت
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
درب
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
Aroma D230G Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D230G Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای آروما مدل D230G سایز 90

مدلهود شومینه ای آروما مدل D230G سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا15
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی5
درب
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
موجود نیست
Aroma D211G Island Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D211G Island Hood Size 90

هود جزیره ای آروما مدل D211G سایز 90

مدلهود جزیره ای آروما مدل D211G سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی4
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
صفحه نمایش
درب
حسگر دود
موجود نیست
Aroma D236SE Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Aroma D236SE Hood Size 60

هود آروما مدل D236SE سایز 60

مدلهود آروما مدل D236SE سایز 60
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
حسگر دود
روشنایی
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی4
حسگر حرارت
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
درب
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن