محصولات سایت

ماشین لباسشویی سامسونگ Washing Machines Samsung

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

Samsung B1242 Washing Machine 6Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung B1242 Washing Machine 6Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1242 ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1242 ظرفیت 6 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
رتبه انرژی+A
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Samsung J1243 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung J1243 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1243 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1243 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژی++A
تماس بگیرید
Samsung Q1255 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Q1255 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1255 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1255 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Samsung J1477 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung J1477 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477 ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Samsung H147 Washing Machine 12Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung H147 Washing Machine 12Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H147 ظرفیت 12 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل H147 ظرفیت 12 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Samsung J1254 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung J1254 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1254 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1254 ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
تماس بگیرید
Samsung J1264 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung J1264 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1264 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1264 ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
تماس بگیرید
Samsung J1466 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung J1466 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1466 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1466 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
Samsung P1494 Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung P1494 Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494 ظرفیت 9 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Samsung Q1256 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Q1256 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1256 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1256 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی++A
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Samsung Q1467 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Q1467 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1467 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1467 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Samsung Q1468 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Q1468 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
تماس بگیرید
Samsung Q1469 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Q1469 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1469 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1469 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
Samsung Q1473 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Q1473 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1473 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1473 ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
تماس بگیرید
Samsung 1252 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 1252 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1252 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1252 ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
تماس بگیرید
Samsung 1462 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 1462 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1462 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1462 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+A
تماس بگیرید
Samsung J1241 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung J1241 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1241 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1241 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Samsung P1490I Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung P1490I Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1490I ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1490I ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Samsung H146 Washing Machine 12 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung H146 Washing Machine 12 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H146 ظرفیت 12 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل H146 ظرفیت 12 کیلوگرم
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
موجود نیست
Samsung K149 Washing Machine 10Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung K149 Washing Machine 10Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149 ظرفیت 10 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149 ظرفیت 10 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Samsung Q1420 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Q1420 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1420 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1420 ظرفیت 8 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Samsung J1240 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung J1240 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1240 با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1240 با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
موجود نیست
Samsung A1010W Washing Machine - 5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung A1010W Washing Machine - 5 Kg

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل A1010W با ظرفیت 5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل A1010W با ظرفیت 5 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
Samsung WW8500 Washing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WW8500 Washing Machine

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل WW8500 سری AddWash

مدلماشین لباسشویی سامسونگ مدل WW8500 سری AddWash
قفل کودک
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن