محصولات سایت

جاروبرقی بوش Vaccum Cleaner Bosch

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch BGL8SILM1 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8SILM1 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8SILM1

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8SILM1
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Bosch BGL8AAAA Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8AAAA Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8AAAA

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8AAAA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Bosch BGL8ALL5 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8ALL5 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8ALL5

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8ALL5
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Bosch BSGL52531 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BSGL52531 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BSGL5335

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL5335
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Bosch BGL8PRO5IR Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8PRO5IR Vacuum Cleaner

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR

مدلجارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
جارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB

مدلجارو برقی بوش مدل BGS4ALLGB
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Bosch BGL8PRO3IR Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8PRO3IR Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Bosch BGL81800 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL81800 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL81800

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL81800
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Bosch BGL82294IR Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL82294IR Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL82294IR
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Bosch BGL82030 Vacuum Cleane
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL82030 Vacuum Cleane

جاروبرقی بوش مدل BGL82030

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL82030
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
تماس بگیرید
Bosch BSGL5PRO5 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BSGL5PRO5 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BSGL5PRO5

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL5PRO5
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Bosch BGC11700 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGC11700 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGC11700

مدلجاروبرقی بوش مدل BGC11700
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Bosch BSGL52531 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BSGL52531 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BSGL52531

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL52531
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Bosch BGL8SIL59D Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8SIL59D Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدازیر 65 دسی بل
تماس بگیرید
Bosch BGL8PRO4 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL8PRO4 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Bosch BGL72294 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL72294 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL72294

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL72294
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Bosch BGL72234 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL72234 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL72234

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL72234
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Bosch BGL7200 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL7200 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL7200

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL7200
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Bosch BGL35MOV14 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGL35MOV14 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGL35MOV14

مدلجاروبرقی بوش مدل BGL35MOV14
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Bosch BGS4GOLD Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BGS4GOLD Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BGS4GOLD

مدلجاروبرقی بوش مدل BGS4GOLD
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA14
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Bosch BSG8PRO3 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BSG8PRO3 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BSG8PRO3

مدلجاروبرقی بوش مدل BSG8PRO3
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Bosch BSGL32500 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BSGL32500 Vacuum Cleaner

جاروبرقی بوش مدل BSGL32500

مدلجاروبرقی بوش مدل BSGL32500
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Bosch BGC11550 Vacuum Cleaner
Rank : 5