محصولات سایت

جارو شارژی بوش Handheld Vaccum Bosch

به فروشگاه اینترنتی جارو شارژی بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch BBHMOVE6N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE6N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE6N
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE5N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE5N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE5N
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
Bosch BBHMOVE3N Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHMOVE3N Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHMOVE3N
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Bosch BBHL21841 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBHL21841 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBHL21841

مدلجارو شارژی بوش مدل BBHL21841
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Bosch BBH Move 3 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 3 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 3

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 3
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Bosch BBH Move 5 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 5 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 5

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 5
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Bosch BHN14090 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BHN14090 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BHN14090

مدلجاروی شارژی بوش مدل BHN14090
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع جارودستی
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
Bosch BKS4043 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BKS4043 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BKS4043

مدلجاروی شارژی بوش مدل BKS4043
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جارودستی
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Bosch BCH6ATH25 Handheld Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BCH6ATH25 Handheld Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BCH6ATH25

مدلجارو شارژی بوش مدل BCH6ATH25
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Bosch BBH22451 Handheld Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH22451 Handheld Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBH22451

مدلجارو شارژی بوش مدل BBH22451
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Bosch BBH22042 Handheld Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH22042 Handheld Vacuum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBH22042

مدلجارو شارژی بوش مدل BBH22042
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
تماس بگیرید
Bosch BBH Move 6 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 6 Chargeable Vaccum Cleaner

جارو شارژی بوش مدل BBH Move 6

مدلجارو شارژی بوش مدل BBH Move 6
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
Bosch BBH Move 2 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 2 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 2

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 2
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Bosch BBH Move 4 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 4 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 4

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 4
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
Bosch BKS 4043 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BKS 4043 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BKS 4043‏

مدلجاروی شارژی بوش مدل BKS 4043‏
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
نوع جارودستی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Bosch BKS4003 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BKS4003 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BKS4003

مدلجاروی شارژی بوش مدل BKS4003
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
نوع جارودستی
موجود نیست
Bosch BBH Move 7 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 7 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 7 Chargeable

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 7 Chargeable
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
موجود نیست
Bosch BBH Move 8 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 8 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروی شارژی بوش مدل BBH Move 8

مدلجاروی شارژی بوش مدل BBH Move 8
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Bosch BBH Move 7 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch BBH Move 7 Vacuum Cleaner

جاروشارژی بوش مدل BBH Move 7

مدلجاروشارژی بوش مدل BBH Move 7
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
موجود نیست
انتخاب گروه