محصولات سایت

کولر گازی سام Air%20Conditioner Sam

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی سام نوترین ها خوش آمدید

Sam CR18BR3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam CR18BR3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل CR18BR3

مدلکولر گازی سام مدل CR18BR3
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Sam H30DKR3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H30DKR3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H30DKR3

مدلکولر گازی سام مدل H30DKR3
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Sam CM18BR3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam CM18BR3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل CM18BR3

مدلکولر گازی سام مدل CM18BR3
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Sam H9DCR1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H9DCR1 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H9DCR1

مدلکولر گازی سام مدل H9DCR1
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Sam H12DCR3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H12DCR3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H12DCR3

مدلکولر گازی سام مدل H12DCR3
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
موجود نیست
Sam C24DCR3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam C24DCR3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل C24DCR3

مدلکولر گازی سام مدل C24DCR3
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش
موجود نیست
Sam C30AUP3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam C30AUP3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل C30AUP3

موجود نیست
Sam C30DKP3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam C30DKP3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل C30DKP3

مدلکولر گازی سام مدل C30DKP3
نوع کمپرسورپیستونی
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Sam H9MR1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H9MR1 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H9MR1

مدلکولر گازی سام مدل H9MR1
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Sam C24DCP3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam C24DCP3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل C24DCP3

مدلکولر گازی سام مدل C24DCP3
نوع کمپرسورپیستونی
عملکردسرمایش
موجود نیست
Sam H12MR1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H12MR1 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H12MR1

مدلکولر گازی سام مدل H12MR1
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Sam C24AUP3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam C24AUP3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل C24AUP3

مدلکولر گازی سام مدل C24AUP3
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
Sam H18MR1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H18MR1 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H18MR1

مدلکولر گازی سام مدل H18MR1
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Sam H24MR1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H24MR1 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H24MR1

مدلکولر گازی سام مدل H24MR1
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
موجود نیست
Sam H30MR1 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam H30MR1 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل H30MR1

مدلکولر گازی سام مدل H30MR1
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلدو عدد
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Sam C18AUP3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sam C18AUP3 Air Conditioner

کولر گازی سام مدل C18AUP3

مدلکولر گازی سام مدل C18AUP3
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
انتخاب گروه