محصولات سایت

اجاق مایکروویو ال جی Microwave Lg

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو ال جی نوترین ها خوش آمدید

LG MG48 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG48 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG48

مدلمایکروویو ال جی مدل MG48
گریل
جوجه گردان
ظرفیت42 لیتر
برنامه پخت
یخ زدایی
کانوکشن
قفل کودک
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
LG MC61 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MC61 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MC61

مدلمایکروویو ال جی مدل MC61
برنامه پخت
ظرفیت32 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
جوجه گردان
صفحه نمایش
یخ زدایی
قفل کودک
کانوکشن
گریل
قابلیت مایکروویو
تماس بگیرید
LG SolarDOM SD-3853CR Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG SolarDOM SD-3853CR Microwave Oven

مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR

مدلمایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت38 لیتر
قابلیت مایکروویو
صفحه نمایش
گریل
جوجه گردان
کانوکشن
برنامه پخت
یخ زدایی
تماس بگیرید
LG MC65 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MC65 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MC65

مدلمایکروویو ال جی مدل MC65
برنامه پخت
کانوکشن
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
گریل
جوجه گردان
ظرفیت39 لیتر
یخ زدایی
قفل کودک
موجود نیست
LG MG42 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG42 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG42

مدلمایکروویو ال جی مدل MG42
صفحه نمایش
برنامه پخت
یخ زدایی
ظرفیت25 لیتر
گریل
موجود نیست
LG MW31 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MW31 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MW31

مدلمایکروویو ال جی مدل MW31
برنامه پخت
جوجه گردان
صفحه نمایش
کانوکشن
گریل
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت25 لیتر
موجود نیست
LG MS94 SolarDom Series Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MS94 SolarDom Series Microwave Oven

مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل MS94

مدلمایکروویو ال جی سری سولاردام مدل MS94
جوجه گردان
ظرفیت38 لیتر
یخ زدایی
گریل
قفل کودک
صفحه نمایش
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
LG MC62 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MC62 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MC62

مدلمایکروویو ال جی مدل MC62
گریل
یخ زدایی
برنامه پخت
جوجه گردان
ظرفیت32 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
LG MG47 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG47 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG47

مدلمایکروویو ال جی مدل MG47
صفحه نمایش
جوجه گردان
برنامه پخت
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
گریل
کانوکشن
ظرفیت40 لیتر
موجود نیست
LG MG44 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG44 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG44

مدلمایکروویو ال جی مدل MG44
صفحه نمایش
ظرفیت30 لیتر
کانوکشن
قفل کودک
یخ زدایی
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
گریل
قابلیت تنظیم زمان
برنامه پخت
موجود نیست
LG MG41 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG41 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG41

مدلمایکروویو ال جی مدل MG41
قابلیت تنظیم زمان
گریل
جوجه گردان
یخ زدایی
صفحه نمایش
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
برنامه پخت
قفل کودک
ظرفیت23 لیتر
موجود نیست
LG MS97CR-GSC Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MS97CR-GSC Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MS97CR-GSC

مدلمایکروویو ال جی مدل MS97CR-GSC
گریل
قفل کودک
صفحه نمایش
ظرفیت38 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
یخ زدایی
برنامه پخت
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
کانوکشن
موجود نیست
LG MS95CR-GSC Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MS95CR-GSC Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MS95CR-GSC

مدلمایکروویو ال جی مدل MS95CR-GSC
ظرفیت38 لیتر
برنامه پخت
گریل
صفحه نمایش
یخ زدایی
کانوکشن
قابلیت تنظیم زمان
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
موجود نیست
LG MS93CR-GSC Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MS93CR-GSC Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MS93CR-GSC

مدلمایکروویو ال جی مدل MS93CR-GSC
برنامه پخت
گریل
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
ظرفیت38 لیتر
قفل کودک
کانوکشن
جوجه گردان
موجود نیست
LG MS91R-GSC Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MS91R-GSC Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MS91R-GSC

مدلمایکروویو ال جی مدل MS91R-GSC
ظرفیت38 لیتر
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
برنامه پخت
گریل
جوجه گردان
صفحه نمایش
موجود نیست
LG MH8040SM Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MH8040SM Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MH8040SM

مدلمایکروویو ال جی مدل MH8040SM
برنامه پخت
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
ظرفیت40 لیتر
گریل
صفحه نمایش
قفل کودک
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
موجود نیست
LG SC-3242 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG SC-3242 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل SC-3242

مدلمایکروویو ال جی مدل SC-3242
ظرفیت32 لیتر
یخ زدایی
جوجه گردان
برنامه پخت
قابلیت مایکروویو
قفل کودک
گریل
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
موجود نیست
LG SolarDOM SD-3859CR Persia Plus Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG SolarDOM SD-3859CR Persia Plus Microwave Oven

مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3859CR Persia Plus

مدلمایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3859CR Persia Plus
قابلیت تنظیم زمان
قفل کودک
گریل
صفحه نمایش
ظرفیت38 لیتر
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
کانوکشن
یخ زدایی
برنامه پخت
موجود نیست
LG MG-4013M Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG-4013M Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG-4013M

مدلمایکروویو ال جی مدل MG-4013M
کانوکشن
گریل
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
برنامه پخت
جوجه گردان
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت40 لیتر
موجود نیست
LG MG-3017 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG-3017 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG-3017

مدلمایکروویو ال جی مدل MG-3017
صفحه نمایش
یخ زدایی
کانوکشن
ظرفیت30 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
گریل
جوجه گردان
برنامه پخت
موجود نیست
LG MG-2313 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG MG-2313 Microwave Oven

مایکروویو ال جی مدل MG-2313

مدلمایکروویو ال جی مدل MG-2313
کانوکشن
برنامه پخت
صفحه نمایش
ظرفیت23 لیتر
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
جوجه گردان
یخ زدایی
گریل