محصولات سایت

ماشین لباسشویی ال جی Washing Machines Lg

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی ال جی نوترین ها خوش آمدید

LG WM-G105D WM-GW2Mini Washing Machine 10.5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-G105D WM-GW2Mini Washing Machine 10.5Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105D WM-GW2Mini ظرفیت 10.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105D WM-GW2Mini ظرفیت 10.5 کیلوگرم
بخارشو
ظرفیت دیگ10.5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
تماس بگیرید
LG WM-845 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-845 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-845 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-845 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
LG Signature WM-SG120 WM-G20Mini Washing Machine 12Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Signature WM-SG120 WM-G20Mini Washing Machine 12Kg

ماشین لباسشویی ال جی سری Signature مدل WM-SG120 WM-G20Mini ظرفیت 12 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی سری Signature مدل WM-SG120 WM-G20Mini ظرفیت 12 کیلوگرم
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
LG WM-TW170 WM-T35MINI Washing Machine 17Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-TW170 WM-T35MINI Washing Machine 17Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-TW170 WM-T35MINI ظرفیت 17 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-TW170 WM-T35MINI ظرفیت 17 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1100 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
رتبه انرژیA
موجود نیست
LGl WM-K702 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LGl WM-K702 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-K702 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-K702 ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
بخارشو
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
موجود نیست
LG WM-946S Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-946S Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-946S ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-946S ظرفیت 9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
صفحه نمایش
موجود نیست
LG WM-865 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-865 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-865 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-865 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
LG WM-843S Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-843S Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-843Sظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-843Sظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
موجود نیست
LG WM-743 Washing Machine 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-743 Washing Machine 7 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-743 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-743 ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
LG WM-G105S Washing Machine 10.5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-G105S Washing Machine 10.5Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-G105S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ10.5 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
موجود نیست
LG WM-1015S Washing Machine 10.5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-1015S Washing Machine 10.5Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-1015S ظرفیت 10.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-1015S ظرفیت 10.5 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ10.5 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
صفحه نمایش
موجود نیست
LG Signature WM9500HKA Washing Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Signature WM9500HKA Washing Machine

ماشین لباسشویی ال جی مدل Signature WM9500HKA

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل Signature WM9500HKA
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1300 دور در دقیقه
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
LG WM-B124S Washing Machine 12Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-B124S Washing Machine 12Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-B124S ظرفیت 12 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-B124S ظرفیت 12 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ12 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
قفل کودک
موجود نیست
LG WM-M84 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-M84 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M84 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M84 ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
LG WM-M78 Washing Machine-7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-M78 Washing Machine-7Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M78 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M78 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
رتبه انرژی+++A
موجود نیست
LG WM-M71 Washing Machine-7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-M71 Washing Machine-7Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M71 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M71 ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
موجود نیست
LG WM-M621 Washing Machine-6Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-M621 Washing Machine-6Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M621 ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M621 ظرفیت 6 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
موجود نیست
LG WM-M72 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-M72 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M72 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M72 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
موجود نیست
LG WM-M80 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-M80 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M80 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M80 ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
LG WM-427 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-427 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-427 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-427 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
رتبه انرژیA
موجود نیست
LG WM-M82 Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG WM-M82 Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M82 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ال جی مدل WM-M82 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه