محصولات سایت

هود کن Hood Can

به فروشگاه اینترنتی هود کن نوترین ها خوش آمدید

Can Artima Hidden Hood Size 70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Artima Hidden Hood Size 70

هود کن مدل Artima مخفی سایز 70

مدلهود کن مدل Artima مخفی سایز 70
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
روشنایی
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
تماس بگیرید
Can Parmyda Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Parmyda Chimney Hood Size 90

هود کن مدل پارمیدا شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل پارمیدا شومینه ای سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
موجود نیست
Can Artima 2 Hidden Hood Size 70
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Artima 2 Hidden Hood Size 70

هود کن مدل 2 Artima مخفی سایز 70

مدلهود کن مدل 2 Artima مخفی سایز 70
دور فوق سریع
روشنایی
کنترل از راه دور
نوع کلیدفشاری
حسگر دود
صفحه نمایش
محدوده سایز61 تا 85
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
Can Padna Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Padna Chimney Hood Size 60

هود کن مدل Padna شومینه ای سایز 60

مدلهود کن مدل Padna شومینه ای سایز 60
نوع کلیدلمسی
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا15
موجود نیست
Can Padna Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Padna Chimney Hood Size 90

هود کن مدل Padna شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل Padna شومینه ای سایز 90
صفحه نمایش
دور فوق سریع
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
کنترل از راه دور
موجود نیست
Can 1410 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 1410 Chimney Hood Size 90

هود کن مدل 1410 شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل 1410 شومینه ای سایز 90
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
دور فوق سریع
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
موجود نیست
Can 1400 Island Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 1400 Island Hood Size 90

هود کن مدل 1400 جزیره ای سایز 90

مدلهود کن مدل 1400 جزیره ای سایز 90
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
روشنایی
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
موجود نیست
Can 300 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 300 Chimney Hood Size 90

هود کن مدل 300 شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل 300 شومینه ای سایز 90
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
دور فوق سریع
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
صفحه نمایش
موجود نیست
Can 1510 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 1510 Chimney Hood Size 90

هود کن مدل 1510 شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل 1510 شومینه ای سایز 90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
دور فوق سریع
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
موجود نیست
Can 600 Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 600 Chimney Hood Size 60

هود کن مدل 600 شومینه ای سایز 60

مدلهود کن مدل 600 شومینه ای سایز 60
نوع کلیدفشاری
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
صفحه نمایش
روشنایی
موجود نیست
Can 600 Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 600 Chimney Hood Size 80

هود کن مدل 600 شومینه ای سایز 80

مدلهود کن مدل 600 شومینه ای سایز 80
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدفشاری
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
محدوده سایز61 تا 85
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
حسگر حرارت
دور فوق سریع
موجود نیست
Can 600 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 600 Chimney Hood Size 90

هود کن مدل 600 شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل 600 شومینه ای سایز 90
حسگر حرارت
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدفشاری
موجود نیست
Can 801 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 801 Chimney Hood Size 90

هود کن مدل 801 شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل 801 شومینه ای سایز 90
نوع کلیدلمسی
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
حسگر حرارت
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
Can 1510 Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 1510 Chimney Hood Size 80

هود کن مدل 1510 شومینه ای سایز 80

مدلهود کن مدل 1510 شومینه ای سایز 80
روشنایی
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز61 تا 85
موجود نیست
Can 1510M Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 1510M Chimney Hood Size 80

هود کن مدل 1510M شومینه ای سایز 80

مدلهود کن مدل 1510M شومینه ای سایز 80
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
کنترل از راه دور
محدوده سایز61 تا 85
حسگر حرارت
نوع کلیدلمسی
موجود نیست
Can 1520 Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 1520 Chimney Hood Size 80

هود کن مدل 1520 شومینه ای سایز 80

مدلهود کن مدل 1520 شومینه ای سایز 80
حسگر حرارت
محدوده سایز61 تا 85
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
موجود نیست
Can Paniz Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Paniz Chimney Hood Size 80

هود کن مدل Paniz شومینه ای سایز 80

مدلهود کن مدل Paniz شومینه ای سایز 80
دور فوق سریع
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
درب
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز61 تا 85
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدلمسی
موجود نیست
Can Pransa Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Pransa Chimney Hood Size 90

هود کن مدل Pransa شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل Pransa شومینه ای سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدلمسی
درب
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
روشنایی
کنترل از راه دور
حسگر حرارت
دور فوق سریع
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
Can Patra Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Patra Chimney Hood Size 80

هود کن مدل Patra شومینه ای سایز 80

مدلهود کن مدل Patra شومینه ای سایز 80
محدوده سایز61 تا 85
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
دور فوق سریع
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
درب
روشنایی
موجود نیست
Can Pardyc Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Pardyc Chimney Hood Size 90

هود کن مدل Pardyc شومینه‌ای سایز 90

مدلهود کن مدل Pardyc شومینه‌ای سایز 90
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
دور فوق سریع
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
موجود نیست
Can Parmys Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Parmys Chimney Hood Size 90

هود کن مدل Parmys شومینه ای سایز 90

مدلهود کن مدل Parmys شومینه ای سایز 90
صفحه نمایش
کنترل از راه دور</