محصولات سایت

سینک بیمکث Sink Bimax

به فروشگاه اینترنتی سینک بیمکث نوترین ها خوش آمدید

Bimax BS917 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS917 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS917 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS917 توکار
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1200
طرح سینکسوپر فانتزی
تماس بگیرید
Bimax BS510 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS510 Siton Sink

سینک بیمکث مدل BS510 روکار

مدلسینک بیمکث مدل BS510 روکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
طرح سینکفانتزی
عمق لگن150
تماس بگیرید
Bimax BS513 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS513 Siton Sink

سینک بیمکث مدل BS513 روکار

مدلسینک بیمکث مدل BS513 روکار
عمق لگن150
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
تماس بگیرید
Bimax BS911 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS911 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS911 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS911 توکار
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
تماس بگیرید
Bimax BG002 Granite Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BG002 Granite Sink

سینک بیمکث مدل BG002 گرانیتی

مدلسینک بیمکث مدل BG002 گرانیتی
عمق لگن200
طرح سینکسوپر فانتزی
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 860
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکگرانیت
نوع نصبتوکار
موجود نیست
Bimax BG001 Granite Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BG001 Granite Sink

سینک بیمکث مدل BG001 گرانیتی

مدلسینک بیمکث مدل BG001 گرانیتی
نوع نصبتوکار
طرح سینکسوپر فانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکگرانیت
تعداد لگندو
عمق لگن200
موجود نیست
Bimax BS511 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS511 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS511 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS511 توکار
عمق لگن150
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1220
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
Bimax BS512 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS512 Inset Sink

سینک بیمکث مدلBS512 توکار

مدلسینک بیمکث مدلBS512 توکار
ابعاد سینک500 × 1220
عمق لگن150
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Bimax BS514 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS514 Siton Sink

سینک بیمکث مدل BS514 روکار

مدلسینک بیمکث مدل BS514 روکار
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن170
نوع نصبروکار
تعداد لگندو
موجود نیست
Bimax BS610 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS610 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS610 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS610 توکار
ابعاد سینک500 × 1200
عمق لگن165
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
طرح سینکسوپر فانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Bimax BS611 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS611 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS611 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS611 توکار
طرح سینکسوپر فانتزی
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1200
جنس سینکاستیل
عمق لگن165
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
موجود نیست
Bimax BS910 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS910 Siton Sink

سینک بیمکث مدل BS910 روکار

مدلسینک بیمکث مدل BS910 روکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن180
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Bimax BS912 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS912 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS912 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS912 توکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
موجود نیست
Bimax BS915 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS915 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS915 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS915 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن200
موجود نیست
Bimax BS916 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS916 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS916 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS916 توکار
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
عمق لگن200
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Bimax BS919 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS919 Siton Sink

سینک بیمکث مدل BS919 روکار

مدلسینک بیمکث مدل BS919 روکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک600 × 1200
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
عمق لگن170
موجود نیست
Bimax BS920 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax BS920 Inset Sink

سینک بیمکث مدل BS920 توکار

مدلسینک بیمکث مدل BS920 توکار
ابعاد سینک500 × 1200
عمق لگن170
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
موجود نیست
انتخاب گروه