محصولات سایت

هود بیمکث Hood Bimax

به فروشگاه اینترنتی هود بیمکث نوترین ها خوش آمدید

Bimax B2025U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2025U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2025U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2025U شومینه ای سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدالکترونیکی
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Bimax B2016U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2016U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2016U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2016U شومینه ای سایز 90
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدفشاری
حسگر حرارت
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
روشنایی
تماس بگیرید
Bimax B2027U Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2027U Chimney Hood Size 60

هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 60

مدلهود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 60
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
درب
صفحه نمایش
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Bimax B2032U Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2032U Chimney Hood Size 80

هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 80

مدلهود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 80
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا12
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
درب
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Bimax B2032U Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2032U Chimney Hood Size 60

هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 60

مدلهود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 60
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
نوع فیلترآلومینیومی
درب
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
روشنایی
تماس بگیرید
Bimax B2046U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2046U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2046U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2046U شومینه ای سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی5
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
درب
تماس بگیرید
Bimax B2044U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2044U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2044U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2044U شومینه ای سایز 90
حسگر دود
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
صفحه نمایش
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Bimax B2043U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2043U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
کنترل از راه دور
روشنایی
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
درب
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Bimax B2028U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2028U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2028U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2028U شومینه ای سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
حسگر دود
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
Bimax B2012U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2012U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2012U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2012U شومینه‌ ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدالکترونیکی
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
تماس بگیرید
Bimax B2032U Plus Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2032U Plus Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2032U Plus سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2032U Plus سایز 90
روشنایی
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا12
کنترل از راه دور
امکان خاموش شدن خودکار
تماس بگیرید
Bimax B2032U Melody Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2032U Melody Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2032U ملودی سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2032U ملودی سایز 90
روشنایی
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا12
درب
کنترل از راه دور
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
صفحه نمایش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Bimax B2040U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2040U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90
درب
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا12
کنترل از راه دور
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
Bimax B2038U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2038U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2038U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2038U شومینه‌ ای سایز 90
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
Bimax B2037U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2037U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2037U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2037U شومینه‌ ای سایز 90
روشنایی
حسگر دود
درب
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
تماس بگیرید
Bimax B2036U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2036U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2036u شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2036u شومینه ای سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
درب
روشنایی
تماس بگیرید
Bimax B2032U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2032U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2032U شومینه‌ ای سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
درب
کنترل از راه دور
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
صفحه نمایش
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Bimax B2027U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B2027U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
درب
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا12
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
تماس بگیرید
Bimax B7002U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B7002U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B7002U شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B7002U شومینه‌ ای سایز 90
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
حسگر دود
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدفشاری
کنترل از راه دور
حسگر حرارت
تماس بگیرید
Bimax B7002U Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B7002U Chimney Hood Size 80

هود بیمکث مدل B7002U شومینه‌ ای سایز 80

مدلهود بیمکث مدل B7002U شومینه‌ ای سایز 80
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
حسگر دود
کنترل از راه دور
نوع کلیدفشاری
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Bimax B7002U Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B7002U Chimney Hood Size 60

هود بیمکث مدل B7002U شومینه‌ ای سایز 60

مدلهود بیمکث مدل B7002U شومینه‌ ای سایز 60
حسگر حرارت
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
نوع کلیدفشاری
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
تماس بگیرید
Bimax B5002U Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B5002U Chimney Hood Size 90

هود بیمکث مدل B5002U شومینه ای سایز 90

مدلهود بیمکث مدل B5002U شومینه ای سایز 90
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدفشاری
تماس بگیرید
Bimax B5002U Chimney Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B5002U Chimney Hood Size 80

هود بیمکث مدل B5002U شومینه‌ ای سایز 80

مدلهود بیمکث مدل B5002U شومینه‌ ای سایز 80
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
نوع کلیدفشاری
تعداد دور موتور عادی3
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر حرارت
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
تماس بگیرید
Bimax B5002U Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bimax B5002U Chimney Hood Size 60

هود بیمکث مدل B5002U شومینه‌ ای سایز 60

مدلهود بیمکث مدل B5002U شومینه‌ ای سایز 60
صفحه نمایش
نوع کلیدفشاری
قطر دهانه خروجی هوا12
کنترل از راه دور
روشنایی
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی3
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن