محصولات سایت

اتو فیلیپس Iron Philips

به فروشگاه اینترنتی اتو فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

Philips GC514 Garment Steamer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC514 Garment Steamer

بخارگر فیلیپس مدل GC514

مدلبخارگر فیلیپس مدل GC514
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Philips GC4936 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC4936 Steam Iron

اتو بخار فیلیپس مدل GC4936

مدلاتو بخار فیلیپس مدل GC4936
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Philips GC361/20 Garment Steamer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC361/20 Garment Steamer

بخارگر فیلیپس مدل GC361/20

مدلبخارگر فیلیپس مدل GC361/20
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Philips GC1440/20 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC1440/20 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC1440/20

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1440/20
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Philips GC1433/30 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC1433/30 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC1433/30

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1433/30
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Philips GC514/40 Garment Steamer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC514/40 Garment Steamer

بخارگر فیلیپس مدل GC514/40

مدلبخارگر فیلیپس مدل GC514/40
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Philips GC3929/60 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC3929/60 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC3929/60
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
تماس بگیرید
Philips GC9642/60 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC9642/60 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC9642/60

مدلاتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC9642/60
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Philips GC2990/20 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC2990/20 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2990/20
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Philips GC4887/30 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC4887/30 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC4887/30

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4887/30
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Philips GC2998/80 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC2998/80 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Philips GC2994/20 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC2994/20 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2994/20
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Philips GC2991/30 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC2991/30 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2991/30
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Philips GC4881/20 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC4881/20 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC4881/20

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4881/20
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Philips GC3920/20 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC3920/20 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC3920/20
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Philips GC4517/20 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC4517/20 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC4517/20

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4517/20
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Philips GC2984/20 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC2984/20 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC2984/20

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2984/20
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم ضد رسوب
تماس بگیرید
Philips GC2982/30 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC2982/30 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC2982/30

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC2982/30
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
سیستم قطع خودکار
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Philips GC4924 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC4924 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC4924

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC4924
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Philips GC1018 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC1018 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC1018

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1018
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
تماس بگیرید
Philips GC8650/80 Steam Generator Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC8650/80 Steam Generator Iron

اتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC8650/80

مدلاتو بخار مخزن دار فیلیپس مدل GC8650/80
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
تماس بگیرید
Philips GC1480/02 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC1480/02 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC1480/02

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC1480/02
سیستم ضدچکه
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
تماس بگیرید
Philips GC320 Handheld Garment Steamer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC320 Handheld Garment Steamer

بخارگر فیلیپس مدل GC320

تماس بگیرید
Philips GC3811 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips GC3811 Steam Iron

اتوبخار فیلیپس مدل GC3811

مدلاتوبخار فیلیپس مدل GC3811
مخزن رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
<