محصولات سایت

ظروف سرو و پذیرایی سابینکس Servingware Sabinex

به فروشگاه اینترنتی ظروف سرو و پذیرایی سابینکس نوترین ها خوش آمدید

Sabinex Ring 610 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Ring 610 Soufle

سوفله سابینکس مدل Ring 610

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 610
جنسشیشه
دستگیره
تعداد طبقاتیک
سطحگود
تماس بگیرید
Sabinex Twin Ring 500 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Twin Ring 500 Soufle

سوفله سابینکس مدل Twin Ring 500

مدلسوفله سابینکس مدل Twin Ring 500
تعداد طبقاتیک
سطحگود
دستگیره
تماس بگیرید
Sabinex Ring 001 Cofee Coffe Container Warmer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Ring 001 Cofee Coffe Container Warmer

ظرف گرم نگهدارنده قهوه سابینکس مدل Ring 001

مدلظرف گرم نگهدارنده قهوه سابینکس مدل Ring 001
سطحگود
دستگیره
جنسشیشه
موجود نیست
Sabinex Crown 205 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Crown 205 Soufle

سوفله سابینکس مدل Crown 205

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 205
سطحگود
دستگیره
جنسشیشه
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
Sabinex Ring 207 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Ring 207 Soufle

سوفله سابینکس مدل Ring 207

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 207
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
Sabinex Ring 206 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Ring 206 Soufle

سوفله سابینکس مدل Ring 206

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 206
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
Sabinex Ring 300 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Ring 300 Soufle

سوفله سابینکس مدل Ring 300

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 300
دستگیره
سطحگود
تعداد طبقاتیک
جنسشیشه
موجود نیست
Sabinex Crown 207 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Crown 207 Soufle

سوفله سابینکس مدل Crown 207

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 207
سطحگود
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
Sabinex Crown 302 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Crown 302 Soufle

سوفله سابینکس مدل Crown 302

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 302
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
Sabinex Crown 300 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Crown 300 Soufle

سوفله سابینکس مدل Crown 300

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 300
سطحگود
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
Sabinex Crown 206 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Crown 206 Soufle

سوفله سابینکس مدل Crown 206

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 206
جنسشیشه
تعداد طبقاتیک
سطحگود
دستگیره
موجود نیست
Sabinex Ring 205 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Ring 205 Soufle

سوفله سابینکس مدل Ring 205

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 205
دستگیره
تعداد طبقاتیک
سطحگود
موجود نیست
Sabinex Twin Crown 500 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Twin Crown 500 Soufle

سوفله سابینکس مدل Twin Crown 500

مدلسوفله سابینکس مدل Twin Crown 500
دستگیره
تعداد طبقاتیک
سطحگود
جنسشیشه
موجود نیست
Sabinex Ring 302 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Ring 302 Soufle

سوفله سابینکس مدل Ring 302

مدلسوفله سابینکس مدل Ring 302
دستگیره
سطحگود
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
Sabinex Crown 301 Soufle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sabinex Crown 301 Soufle

سوفله سابینکس مدل Crown 301

مدلسوفله سابینکس مدل Crown 301
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
انتخاب گروه