محصولات سایت

سماور زمردیان Samovar Zomorrodian

به فروشگاه اینترنتی سماور زمردیان نوترین ها خوش آمدید

سماور زغالی زمردیان مدل C-55-2 ظرفیت 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سماور زغالی زمردیان مدل C-55-2 ظرفیت 5 لیتر

مدلسماور زغالی زمردیان مدل C-55-2 ظرفیت 5 لیتر
جنس بدنهاستیل
پوشش بدنهبرنج
قوری
نوعزغالی
گنجایش5 لیتر
موجود نیست
Zomorrodian G-140 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian G-140 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل G-140 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل G-140 ظرفیت 6 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
قوری
نوعگازسوز
جنس بدنهاستیل
گنجایش6 لیتر
موجود نیست
Zomorrodian G-200 Gaslight Samovar 8 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian G-200 Gaslight Samovar 8 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل G-200 ظرفیت 8 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل G-200 ظرفیت 8 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
گنجایش8 لیتر
نوعگازسوز
قوری
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian GT-144 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GT-144 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GT-144 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GT-144 ظرفیت 6 لیتر
گنجایش6 لیتر
نوعگازسوز
قوری
جنس بدنهبرنج
پوشش بدنهنیکل-کروم
موجود نیست
Zomorrodian B-500 Electric Samovar 20 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian B-500 Electric Samovar 20 Liter

سماوربرقی زمردیان مدل B-500 ظرفیت 20 لیتر

مدلسماوربرقی زمردیان مدل B-500 ظرفیت 20 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
قوری
جنس بدنهاستیل
گنجایش20 لیتر
نوعبرقی
موجود نیست
Zomorrodian CM-55 Coal Samovar 5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian CM-55 Coal Samovar 5 Liter

سماور زغالی زمردیان مدل CM-55 ظرفیت 5 لیتر

مدلسماور زغالی زمردیان مدل CM-55 ظرفیت 5 لیتر
نوعزغالی
پوشش بدنهبرنج
قوری
گنجایش5 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian C-55 Gaslight Samovar 5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian C-55 Gaslight Samovar 5 Liter

سماور زغالی زمردیان مدل C-55 ظرفیت 5 لیتر

مدلسماور زغالی زمردیان مدل C-55 ظرفیت 5 لیتر
گنجایش5 لیتر
نوعزغالی
قوری
پوشش بدنهبرنج
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian GTM-400 Gaslight Samovar 12 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GTM-400 Gaslight Samovar 12 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GTM-400 ظرفیت 12 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GTM-400 ظرفیت 12 لیتر
جنس بدنهاستیل
قوری
نوعگازسوز
گنجایش12 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
موجود نیست
Zomorrodian GG-333 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GG-333 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GG-333 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GG-333 ظرفیت 6 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
گنجایش6 لیتر
نوعگازسوز
قوری
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian GTM-200 Gaslight Samovar 8 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GTM-200 Gaslight Samovar 8 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GTM-200 ظرفیت 8 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GTM-200 ظرفیت 8 لیتر
گنجایش8 لیتر
قوری
پوشش بدنهنیکل-کروم
نوعگازسوز
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian GTM-160 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GTM-160 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GTM-160 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GTM-160 ظرفیت 6 لیتر
نوعگازسوز
پوشش بدنهنیکل-کروم
گنجایش6 لیتر
قوری
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian GC-160 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GC-160 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GC-160 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GC-160 ظرفیت 6 لیتر
قوری
نوعگازسوز
پوشش بدنهنیکل-کروم
جنس بدنهاستیل
گنجایش6 لیتر
موجود نیست
Zomorrodian GT-160 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GT-160 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GT-160 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GT-160 ظرفیت 6 لیتر
نوعگازسوز
پوشش بدنهنیکل-کروم
جنس بدنهاستیل
گنجایش6 لیتر
قوری
موجود نیست
Zomorrodian GTM-140 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GTM-140 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GTM-140 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GTM-140 ظرفیت 6 لیتر
نوعگازسوز
جنس بدنهاستیل
گنجایش6 لیتر
قوری
پوشش بدنهنیکل-کروم
موجود نیست
Zomorrodian G-140 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian G-140 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل G-140 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل G-140 ظرفیت 6 لیتر
نوعگازسوز
پوشش بدنهنیکل-کروم
قوری
گنجایش6 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian GTR-140 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GTR-140 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GTR-140 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GTR-140 ظرفیت 6 لیتر
نوعگازسوز
قوری
پوشش بدنهنیکل-کروم
گنجایش6 لیتر
جنس بدنهاستیل
موجود نیست
Zomorrodian GR-140 Gaslight Samovar 6 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GR-140 Gaslight Samovar 6 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GR-140 ظرفیت 6 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GR-140 ظرفیت 6 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
جنس بدنهاستیل
گنجایش6 لیتر
قوری
نوعگازسوز
موجود نیست
Zomorrodian GC-200 Gaslight Samovar 8 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GC-200 Gaslight Samovar 8 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GC-200 ظرفیت 8 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GC-200 ظرفیت 8 لیتر
گنجایش8 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
جنس بدنهاستیل
قوری
نوعگازسوز
موجود نیست
Zomorrodian GT-200 Gaslight Samovar 8 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GT-200 Gaslight Samovar 8 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GT-200 ظرفیت 8 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GT-200 ظرفیت 8 لیتر
گنجایش8 لیتر
قوری
پوشش بدنهنیکل-کروم
جنس بدنهاستیل
نوعگازسوز
موجود نیست
Zomorrodian G-200 Gaslight Samovar 8 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian G-200 Gaslight Samovar 8 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل G-200 ظرفیت 8 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل G-200 ظرفیت 8 لیتر
جنس بدنهاستیل
نوعگازسوز
قوری
گنجایش8 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
موجود نیست
Zomorrodian GTC-700 Gaslight Samovar 20 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GTC-700 Gaslight Samovar 20 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GTC-700 ظرفیت 20 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GTC-700 ظرفیت 20 لیتر
جنس بدنهاستیل
گنجایش20 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
نوعگازسوز
قوری
موجود نیست
Zomorrodian GT-700 Gaslight Samovar 20 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian GT-700 Gaslight Samovar 20 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل GT-700 ظرفیت 20 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل GT-700 ظرفیت 20 لیتر
نوعگازسوز
گنجایش20 لیتر
جنس بدنهاستیل
پوشش بدنهنیکل-کروم
موجود نیست
Zomorrodian G-700 Gaslight Samovar 20 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zomorrodian G-700 Gaslight Samovar 20 Liter

سماور گازسوز زمردیان مدل G-700 ظرفیت 20 لیتر

مدلسماور گازسوز زمردیان مدل G-700 ظرفیت 20 لیتر
پوشش بدنهنیکل-کروم
جنس بدنهاستیل
گنجایش20 لیتر
نوعگازسوز
قوری
موجود نیست