محصولات سایت

اجاق مایکروویو سامسونگ Microwave Samsung

به فروشگاه اینترنتی اجاق مایکروویو سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

Samsung SAMI 4 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SAMI 4 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 4
یخ زدایی
قفل کودک
جوجه گردان
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
گریل
صفحه نمایش
قابلیت مایکروویو
ظرفیت28 لیتر
کانوکشن
تماس بگیرید
Samsung SAMI 12 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SAMI 12 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12
برنامه پخت
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
قفل کودک
کانوکشن
گریل
صفحه نمایش
ظرفیت35 لیتر
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
Samsung SAMI 6 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SAMI 6 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 6

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 6
یخ زدایی
صفحه نمایش
کانوکشن
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
ظرفیت32 لیتر
برنامه پخت
قفل کودک
گریل
تماس بگیرید
Samsung MINI SAMI 5 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung MINI SAMI 5 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5

مدلمایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5
صفحه نمایش
برنامه پخت
ظرفیت32 لیتر
قفل کودک
گریل
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
یخ زدایی
کانوکشن
تماس بگیرید
Samsung GE402TB Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung GE402TB Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل GE402TB

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE402TB
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
صفحه نمایش
قفل کودک
برنامه پخت
ظرفیت40 لیتر
جوجه گردان
یخ زدایی
گریل
تماس بگیرید
Samsung GE401 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung GE401 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل GE401

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE401
گریل
جوجه گردان
صفحه نمایش
قفل کودک
کانوکشن
یخ زدایی
برنامه پخت
ظرفیت40 لیتر
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
تماس بگیرید
Samsung CE288 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung CE288 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل CE288

مدلمایکروویو سامسونگ مدل CE288
گریل
برنامه پخت
قفل کودک
ظرفیت28 لیتر
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
صفحه نمایش
کانوکشن
جوجه گردان
یخ زدایی
تماس بگیرید
Samsung CE284W Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung CE284W Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل CE284W

مدلمایکروویو سامسونگ مدل CE284W
ظرفیت28 لیتر
یخ زدایی
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
کانوکشن
قابلیت مایکروویو
گریل
قفل کودک
جوجه گردان
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Samsung GE286B Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung GE286B Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل GE286B

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE286B
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
کانوکشن
قفل کودک
جوجه گردان
ظرفیت28 لیتر
یخ زدایی
صفحه نمایش
گریل
تماس بگیرید
Samsung GE234STS Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung GE234STS Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل GE234STS

مدلمایکروویو سامسونگ مدل GE234STS
قفل کودک
صفحه نمایش
برنامه پخت
گریل
یخ زدایی
ظرفیت23 لیتر
کانوکشن
جوجه گردان
قابلیت مایکروویو
قابلیت تنظیم زمان
تماس بگیرید
Samsung ME341 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung ME341 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل ME341

مدلمایکروویو سامسونگ مدل ME341
کانوکشن
جوجه گردان
ظرفیت34 لیتر
گریل
قابلیت مایکروویو
یخ زدایی
صفحه نمایش
تماس بگیرید
Samsung ME201 Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung ME201 Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل ME201

مدلمایکروویو سامسونگ مدل ME201
یخ زدایی
گریل
صفحه نمایش
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت20 لیتر
قابلیت مایکروویو
قفل کودک
جوجه گردان
برنامه پخت
کانوکشن
تماس بگیرید
Samsung SAMI14-D Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SAMI14-D Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-D

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-D
کانوکشن
جوجه گردان
قابلیت تنظیم زمان
ظرفیت35 لیتر
یخ زدایی
قابلیت مایکروویو
صفحه نمایش
برنامه پخت
قفل کودک
گریل
تماس بگیرید
Samsung SAMI 12 B Solo Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SAMI 12 B Solo Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B
قابلیت تنظیم زمان
صفحه نمایش
برنامه پخت
گریل
قابلیت مایکروویو
ظرفیت35 لیتر
جوجه گردان
کانوکشن
یخ زدایی
قفل کودک
تماس بگیرید
Samsung CE453STS Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung CE453STS Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل CE453STS

مدلمایکروویو سامسونگ مدل CE453STS
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
ظرفیت45 لیتر
گریل
صفحه نمایش
کانوکشن
موجود نیست
Samsung SAMI14-T Microwave Oven
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung SAMI14-T Microwave Oven

مایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-T

مدلمایکروویو سامسونگ مدل SAMI14-T
قفل کودک
ظرفیت35 لیتر
گریل
صفحه نمایش
برنامه پخت
قابلیت تنظیم زمان
قابلیت مایکروویو
جوجه گردان
کانوکشن
یخ زدایی
موجود نیست
انتخاب گروه